Uchwała Nr 327/05

UCHWAŁA NR 327/05

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.1) oraz art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia z 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.2),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w następujących wysokościach.

1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,48 zł.

2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł.

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności – 17,37 zł, z wyjątkiem:

a) od 1 m2 powierzchni zajętych na produkcję i usługi budowlane – 14,84 zł;

b) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie usług w zakresie krawiectwa, szewstwa,

kowalstwa, rymarstwa, introligatorstwa, kaletnictwa, kominiarstwa – 12,34 zł;

c) od 1 m2 powierzchni zajętych na turystykę, wypoczynek i rekreację - 5,15 zł;

4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,56 zł.

5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych – 1,55 zł.

6. Od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży, za wyjątkiem usytuowanych w budynkach mieszkalnych – 5,05 zł.

_____________________

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, w M.P. z 2003r. Nr 51, poz. 804, w Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1921, w M.P. z 2004r. Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz. 794, w Dz.U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419.

7. Od 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach letniskowych – 5,92 zł.

8. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych – 5,76 zł.

9. Od 1 m2 powierzchni w budynkach wykorzystywanych na działalność publiczną związaną z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, kulturą, sportem, turystyką i rekreacją – 1,00 zł.

10. Od budowli – 2% ich wartości.

11. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,45 zł od 1 ha powierzchni;

c) grunty pod garażami – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni.

d) pozostałych – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

  1. będące w posiadaniu inwalidów I grupy oraz osób posiadających trwały

stopień niepełnosprawności prowadzących samodzielnie gospodarstwo

domowe i utrzymujących się wyłącznie z emerytury, renty lub zasiłku stałego

otrzymywanego z opieki społecznej.

b) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich.

c) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury na terenach wiejskich.

d) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego.

2. Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 245/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Podatek od nieruchomości jest w 100% należnością gminy i wpływy uzyskane z tego podatku stanowią corocznie około 30% planu dochodów.

Zmiana do ustawy dała gminom możliwość zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości
z uwzględnieniem: lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wprowadzenie innych kryteriów.

Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, wprowadzone zostały uchwałą w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 69/2001.

W załączniku nr 1 przedstawia się tabelę stawek podatku od nieruchomości w roku 2005 oraz proponowane na 2006r. w układzie:

- wysokość stawki na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2005.

- wysokość stawki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej obowiązującej w 2005r.

- wysokość stawki na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października

2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych

(Monitor Polski z dnia14 listopada 2005r. Nr 68, poz. 956)

- wysokość stawki proponowanej w uchwale Rady Miejskiej na 2006r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Świeciu

Nr 327/05 z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006r.

w złotych

Lp.L

L

 

Rodzaj nieruchomości

Stawki w/g

Min.Finansów

na 2005

Stawki wg

Uchwały

Rady

Miejskiej

na 2005

Stawki w/g

Min.Finansów

na 2006

Stawki wg

Uchwały

Rady

Miejskiej

na 2006

1.

Od budynków mieszkalnych

0,54

0,44

0,56

0,48

4.

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gospod.
w zakresie kwalifikowanego materiału siewnego.

 

 

8,37

 

 

8,06

 

 

8,58

 

 

8,06

2.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem

działalności. gospod. z wyjątkiem:

a)w zakresie produkcji i usług

budowlanych

b)w zakresie usług krawieckich,

szewskich, kowalskich,

kominiarskich i introligatorskich

c) zajętych na turystykę, wypoczynek

i rekreację

 

17,98

17,98

 

17,98

17,98

 

17,03

14,84

 

12,34

5,15

 

18,43

18,43

 

18,43

18,43

 

17,37

14,84

 

12,34

5,15

3

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych

 

3,61

 

3,56

 

3,71

 

3,56

 

Od budynków pozostałych wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych

 

6,01

 

1,55

 

6,17

 

1,55

6

Od pow. użytkowej garaży za wyjątkiem usytuowanych w budynkach mieszkalnych

6,01

4,95

6,17

5,05

 

Od budynków letniskowych

6,01

5,92

6,17

5,92

5.

Od pozostałych budynków

6,01

5,76

6,17

5,76

 

Od budynków wykorzystywanych w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury i sportu

 

 

6,01

 

 

1,00

 

 

6,17

 

 

1,00

7.

Od budowli

2%

2%

2%

2%

8.

Od gruntów związanych

Z działalnością gospodarczą

0,66

0,57

0,68

0,59

9.

Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 

3,52

 

3,45

 

3,61

 

3,45

 

Od gruntów pod garażami

0,32

0,31

0,33

0,31

 

Od gruntów pozostałych

0,32

0,14

0,33

0,18

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 listopada 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 grudnia 2005, 08:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649