Uchwała Nr 325/05

Uchwała Nr 325/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzi
e terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 367/7
o pow. 0,1124ha stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e

Aktem Notarialnym z dnia 19 października 2005r. Rep. A nr 1965/2005 Gmina Świecie nabyła prawo użytkowania wieczystego działki nr 367/7 o pow. 0,1124ha
położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane. Uzasadnionym jest aby w/w działka była własnością gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 listopada 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 grudnia 2005, 08:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571