Uchwała Nr 317/05

UCHWAŁA NR 317/05

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 13 października 2005r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “b” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) w związku z art. 48
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.
o obligacjach (Dz.U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300).

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyemitować 110 obligacji o wartości nominalnej 100.000,- zł (słownie: stotysięcyzłotych) każda, na łączną kwotę 11.000.000,- zł (słownie: jedenaściemilionówzłotych).

 1. Emisja obligacji dokonana zostanie w ofercie niepublicznej, skierowanej do inwestorów krajowych i zagranicznych w ilości nie większej niż 300 (słownie: trzysta) osób, obligacje będą niezabezpieczone i wyemitowane na okaziciela.

 2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa cenie nominalnej.

§ 2. 1. Emisja obligacji nastąpi w dwóch transzach, pierwsza transza o wartości 9.000.000,-(słownie: dziewięćmilionówzłotych), druga transza o wartości 2.000.000,- zł (słownie: dwamilionyzłotych).

 1. Terminy emisji poszczególnych transz:

  • pierwsza do 31 grudnia 2005r.

  • druga do 31 grudnia 2006r.

§ 3. Środki pozyskane z emisji pierwszej transzy w wysokości 9.000.000,- zł przeznaczone zostaną na restrukturyzację dotychczas wyemitowanych obligacji i zaciągniętego kredytu w PKO BP. Druga transza w wysokości 2.000.000,- zł przeznaczona zostanie na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej.

§ 4.1. Obligacje wyemitowane w pierwszej transzy wykupione zostaną w następujących terminach:

  • Seria A (20 szt) na kwotę 2.000.000,- zł po upływie trzech lat;

  • Seria B (20 szt) na kwotę 2.000.000,- zł po upływie czterech lat;

  • Seria C (20 szt) na kwotę 2.000.000,- zł po upływie pięciu lat;

  • Seria D (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie sześciu lat;

  • Seria E (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie siedmiu lat;

  • Seria F (10 lat) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie ośmiu lat.

2. Obligacje wyemitowane w drugiej transzy wykupione zostaną w następujących terminach:

   • Seria G (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie ośmiu lat;

   • Seria H (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie dziewięciu lat.

   § 5.1. Wydatki związane z wykupem obligacji zrealizowane zostaną z wolnych środków lub nadwyżek budżetowych.

   2. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania i prowizją za organizację emisji zrealizowane zostaną z dochodów budżetowych.

   § 6. 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej.

   2. Ostateczny termin wykupu ustala się do 31 grudnia 2015 roku.

   3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę dowolnej serii obligacji przed terminem ich wykupu w celu umorzenia.

   § 7. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej publikowanych stawek WIBOR lub rentowności bonów skarbowych z ostatnich trzech okresów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego powiększonego o marżę.

   2. Marża nie może przekroczyć 0,6% rocznie.

   3. Wysokość oprocentowania zostanie ustalona w negocjacjach.

   4. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach odsetkowych nie dłuższych niż jeden rok.

   § 8. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania powierzone zostaną wybranemu w negocjacjach Bankowi zwanemu agentem emisji.

   § 9. Upoważnia się Burmistrza do dokonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem emisji i do wypełnienia zobowiązań wynikających z obligacji.

   § 10. Traci moc uchwała Nr 281/05 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do przygotowania dokumentów niezbędnych do przygotowania emisji obligacji i alternatywnie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

   § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

   § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący

   R a d y M i e j s k i e j

   Jerzy Wójcik

   UZASADNIENIE

   Zadłużenie Gminy Świecie na koniec roku 2005 z tytułu poprzedniej emisji obligacji
   i zaciągniętego kredytu w PKO BP będzie wynosiło łącznie 9.000.000,-zł. Oprocentowanie tych obligacji i kredytu jest wyższe od oprocentowania, które obecnie można uzyskać.
   W związku z powyższym, ze umowy na emisję tych obligacji i zaciąganie kredytu dopuszczają ich wcześniejszą spłatę, uzasadnione jest dokonanie emisji obligacji na nowych korzystniejszych warunkach. Jednocześnie emisję tą można połączyć z emisją obligacji na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej. Uchwałą Nr 281/05 Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2005 roku została wyrażona wola na pozyskanie pieniędzy ze zwrotnych źródeł na Budowę Hali w wysokości 6.000.000,-zł.

   Połączenie tych dwóch celów jest rozwiązaniem korzystnym i uzasadnionym bo zadłużenie
   z tego tytułu po zrealizowaniu emisji wyniesie łącznie 11.000.000,- zł a nie 15.000.000,-zł. Zgodnie z umowami wykup obligacji i obsługa kredytu w roku 2006 i 2007 łącznie obciążały rozchody budżetowe kwotą 4.000.000,-zł.

   Dokonując tej emisji przesuwamy realizację tych obciążeń na lata od 2008 do 2015
   i wygospodarowane w taki sposób 4.000.000,-zł przeznaczyć na realizację budowy Hali Widowiskowo – Sportowej.

   Wyemitowanie obligacji z przeznaczeniem na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia zmniejszy jego obsługę o ok. 100.000,-zł w 2006 roku i w nieco mniejszym stopniu w latach następnych.

   W poniższej tabeli przedstawione są przepływy pieniężne pokazujące planowane obciążenia
   z tytułu dotychczas zaciągniętych zobowiązań i obciążenia wynikające z nowej emisji.

   Rok

   Planowana obsługa dotychczasowego zadłużenia

   Planowany wykup nowej emisji obligacji w wys. 11.000.000,-zł

   Przeznaczenie oszczędności na Halę

   Obligacje przeznaczone na Halę

   Razem na Halę

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   2006

   1.500.000,00

    

   1.500.000,00

   2.000.000,00

   3.500,000,00

   2007

   2.500.000,00

    

   2.500.000,00

    

   2.500.000,00

   2008

   2.500.000,00

   2.000.000,00

        

   2009

   2.500.000,00

   2.000.000,00

        

   2010

    

   2.000.000,00

        

   2011

    

   1.000.000,00

        

   2012

    

   1.000.000,00

        

   2013

    

   1.000.000,00

        

   2014

    

   1.000.000,00

        

   2015

    

   1.000.000,00

        

   razem

   9.000.000,00

   11.000.000,00

   4.000.000,00

   2.000.000,00

   6.000.000,00

   metryczka


   Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (13 października 2005)
   Opublikował: Magdalena Jasińska (25 listopada 2005, 12:02:42)

   Ostatnia zmiana: brak zmian
   Liczba odsłon: 1629