Uchwała Nr 323/05

Uchwała Nr 323/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 112/03 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230
z późn. zmianami
),

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr 112/2003 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

1. zwiększyć liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży z 90 punktów do 100.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w stosunku dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Nr 112/03 z dnia 27 maja 2003r.

Uregulowania dotyczą przede wszystkim liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyj. piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, których maksymalną liczbę ustalono na 100.

W związku z powstawaniem nowych placówek handlowych oraz punktów gastronomicznych zachodzi potrzeba zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 listopada 2005, 12:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1783