Uchwała Nr 322/05

Uchwała Nr 322/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie osiedla mieszkaniowego Paderewskiego II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać nazwy ulicom położonym na terenie osiedla mieszkaniowego Paderewskiego II
w Świeciu, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 1

  1. nadanie nazwy ulicy Jana Matejki dla terenu oznaczonego dz. 23/3

  2. nadanie nazwy ulicy Aleksandra Gierymskiego dla terenu działek Nr 20/14, 22/6, 24/7, 25/6, 26/6, 27/9, 28/5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzaasadnienie

W celu uporządkowania nazw ulic na terenie zabudowy mieszkaniowej osiedla Paderewskiego II w Świeciu proponuje się nadanie nazwy ulicom zasłużonych malarzy :

  • ul. Jana Matejki dla terenu dz. 23/3 jest to malarz ogólnie znany nie wymagający jego charakterystyki.

- ul. Aleksandra Gierymskiego dla terenu dz. 20/14, 22/6, 24/7, 25/6, 26/6, 28/5. W latach 1867 – 68 kontynuował studia artystyczne w warszawskiej Klasie Rysunkowej a w latach 1868 – 73 w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Aleksander Gierymski podejmował skomplikowane problemy malarskie, wypracowując własną formę wypowiedzi artystycznej, był autoportrecistą i ilustratorem. Współpracował z czasopismami Warszawskimi głównie z “Kłosami” i “Wędrowcem”. Twórczość Gierymskiego doceniona została w pełni w XX wieku.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 listopada 2005, 12:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662