Uchwała Nr 321/05

Uchwała Nr 321/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie byłej Cukrowni Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać następujące nazwy dla ulic położonych na terenie byłej Cukrowni Świecie, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik Nr 1

  1. 1) wykreślić z ewidencji ulicę Słodką, oraz ul. Cukrowników nadanej dla przejścia pieszych od ul. Parkowej do ul. Południowej,

    2) nadać nazwę ul. Cukrowników obejmującą teren byłej ul. Słodkiej oraz teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostką bilansową 10 KL,

  2. przedłużenie ulicy Parkowej o teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostką bilansową 11 KL i 12 KL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskie
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

  • W celu upamiętnienia 100-letniej działalności Cukrowni Świecie nadaje się nazwę ulicy Cukrowników dla terenu ulicy Słodkiej oraz terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostką bilansową 10 KL przy jednoczesnym wykreśleniu z ewidencji ulicę Słodką.

  • Przedłużenie ulicy Parkowej o teren jednostki bilansowej 11 KL i 12 KL ma na celu porządkowanie nazewnictwa ulic w obszarze terenu byłej Cukrowni. Przedłużenie ul. Parkowej do ulicy Cukrowników jest kolejnym rozwiązaniem komunikacyjnym łączącym ul. Wojska Polskiego z ulicą Wodną.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 listopada 2005, 12:16:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1883