Uchwała Nr 319/05

Uchwała Nr 319/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej
Nr 69/2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) w związku
z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

uchwala się, co następuje:

Określić zasady zwolnienia w podatku od nieruchomości:

zwolnić nieruchomości, na których poniesione zostały nakłady inwestycyjne i zwiększone zostało zatrudnienie oraz podatników, którzy rozpoczęli działalność lub na posiadanych nieruchomościach zwiększyli zatrudnienie.

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budowle i powierzchnie w budynkach nowo wybudowanych, zaadoptowanych lub nabytych w procesie likwidacji, upadłości czy egzekucji oraz wydzierżawiane, które przeznaczone zostały na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem handlu detalicznego.

2.Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w pkt 1 jest zatrudnienie spośród mieszkańców Gminy Świecie, co najmniej 20 osób lub zwiększenie zatrudnienia
o 20 osób, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do stanu zatrudnienia przed terminem rozpoczęcia działalności gospodarczej na tej nieruchomości.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 100% wymiaru, a okres zwolnienia uzależniony jest od liczby zatrudnionych i wynosi:

  • 5 lat przy zatrudnieniu od 20 do 50 osób,

  • 7 lat przy zatrudnieniu od 51 do 100 osób,

  • 10 lat przy zatrudnieniu powyżej 100 osób.

§ 2. 1. Podstawą uzyskania zwolnienia przez podmiot wydzierżawiający nieruchomość, jest spełnienie przez dzierżawcę wszystkich warunków zawartych w § 1.

2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje, jeżeli dzierżawcą jest podmiot, który w procesie restrukturyzacji zatrudnienia lub innych zmian organizacyjnych przejął część lub całość pracowników dotychczas zatrudnionych przez wydzierżawiającego.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości dzierżawców nieruchomości na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park, do czasu rozpoczęcia działalności jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku od podpisania umowy dzierżawy.

2. Po okresie, o którym mowa w pkt 1 dzierżawcy nieruchomości na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park, przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na warunkach zawartych w § 1.

§ 4. 1. Udziela się ulgi w podatku od nieruchomości podatnikom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Świecie, którzy utworzą nowe stanowiska pracy zatrudniając mieszkańców Gminy Świecie.

2. Wysokość ulgi dla podmiotów spełniających warunki pkt 1 zależna jest od wielkości wzrostu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do stanu zatrudnienia poprzedzającego korzystanie z ulgi.

Wysokość ulgi w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy przedstawia poniższa tabela:

WZROST STANOWISK PRACY

W %

PRZYSŁUGUJĄCA ULGA

W %

10

15,0

20

25,0

30

37,5

40

50,0

50

62,5

60 i powyżej

75,0

3. Podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą przysługuje ulga w wysokości 75 % należnego podatku.

4. Ulgi, o których mowa w punkcie 2 i 3 udzielane są na okres 3 lat.

 

§ 5. 1. Stan zatrudnienia przed korzystaniem ze zwolnienia lub ulgi, o których mowa
w § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2, określa się jako średnie zatrudnienie za poprzedzające 6 miesięcy.

2. Podatnicy korzystający ze zwolnień i ulg zobowiązani są do udokumentowania aktualnego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, z wyszczególnieniem osób nowo zatrudnionych w terminach do 31 stycznia i 31 lipca każdego roku za okres ostatnich 6 miesięcy.

§ 6. Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości udzielane są decyzją Burmistrza na wniosek podatnika, do którego należy załączyć zbiorcze zestawienie zatrudnionych pracowników oraz na podstawie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych .

§ 7. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych niniejszą uchwałą podmioty tracą prawo do zwolnienia i zostaje im naliczony podatek w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami od zobowiązań podatkowych.

§ 8. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 233/2000 Rady Miejskiej z dnia 1 czerwca 2000r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Świecie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Niniejszy projekt uchwały wprowadza trzy istotne zmiany do obecnie obowiązującej Uchwały Nr 233/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 czerwca 2000r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność na terenie Gminy Świecie.

  1. Uprawnienie do zwolnienia w podatku od nieruchomości uzyskuje właściciel nieruchomości, w której dzierżawca poniósł nakłady inwestycyjne oraz utworzył nowe miejsca pracy. Zabezpieczeniem interesów Gminy jest zapis mówiący o cofnięciu ulgi, jeżeli dzierżawca nie spełni warunków określonych w niniejszej uchwale.

  2. Uchwała wprowadza dodatkowe zwolnienie dla dzierżawców nieruchomości na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Okres ten jednak nie może być dłuższy niż jeden rok od podpisania umowy dzierżawy.

  3. Uprawnienie do zwolnienia z podatku od nieruchomości uzyskują wszystkie nieruchomości z wyjątkiem tych wykorzystywanych na prowadzenie handlu detalicznego. Powyższe zmiany wprowadzają nowe kategorie nieruchomości i podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Jednocześnie z powodu szybkiego i dynamicznego rozwoju sieci handlu detalicznego nieuzasadnione jest stosowanie dla tej działalności preferencji podatkowych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 listopada 2005, 12:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1576