Uchwała Nr 315/05

UCHWAŁA NR 315/05

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU

z dnia 13 października 2005r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Ośrodku Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
w Ośro
dku Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w zakresie :

  • wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy za 2004 r. w zakresie dotyczącym zakupu wyposażenia na cele rehabilitacyjne.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem pracy w dniach 22 – 23 sierpnia 2005r.. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w Ośrodku Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci
z Uszkodzeniem Mózgu w zakresie :

  • wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy za 2004 r. w zakresie dotyczącym zakupu wyposażenia na cele rehabilitacyjne.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (13 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 października 2005, 11:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1609