Uchwała Nr 314/05

Uchwała Nr 314/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 13 października 2005 r.

w sprawie opinii do Uchwały Nr XXXVI/470/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie projektu likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych działających w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im dr J. Bednarza w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408

z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyrazić pozytywna opinię do uchwały Nr XXXVI/470/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie projektu likwidacji oddziałów : neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych, działających
w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

w Świeciu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Likwidacja, na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Pscychicznie Chorych w Świeciu, wymienionych w projekcie uchwały, oddziałów Szpitala nie oznacza likwidacji świadczenia usług zdrowotnych w zakresie neurologii, gruźlicy i psychiatrii dla przewlekle chorych.

W celu zapewnienia ludności z obszaru działalności likwidowanych oddziałów, dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych, podjęte zostały ze strony Szpitala odpowiednie działania organizacyjne, w wyniku których udzielanie tych świadczeń zapewnią dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej znajdujące się na terenie Świecia oraz szpitale w Gnieźnie i Starogardzie Gdańskim.

Zasadność likwidacji wyżej wymienionych oddziałów wynika przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Nie spowoduje ona jednak skutków w postaci zwolnień pracowników zatrudnionych na tych oddziałach.

Wniosek Dyrektora Szpitala o likwidacji ww. oddziałów został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala. Zmiany te zaakceptował Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (13 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (21 października 2005, 11:45:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1860