Uchwała Nr 24/02

Uchwała Nr 24/02

R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej - Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a     M i e j s k a
uchwala:
§ 1

Powołać doraźna Komisję do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej, w składzie:
1) Radna p. Gabriela Chmiel
2) Radny p. Piotr Ciemny
3) Radna p. Helena Ratka - Fejtko
4) Radny p. Bogdan Tarach
5) Radny p. Henryk Trochowski

§ 2


Przedmiotem działania Komisji jest:
1) merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz sprawami mającymi na celu ochronę rodziny,
2) kontrola Burmistrza oraz Miejsko - Gminnej Przchodni i Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską i Burmistrza lub członków Komisji,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
5) współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Przewodniczący
                                                                                      R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                             Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e


Do czasu wejścia w życie nowego Statutu Gminy Świecie - Komisja do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej funkcjonować będzie jako komisja doraźna, ponieważ obowiązujący Statut nie przewiduje stałej Komisji o takiej nazwie.
W związku z powyższym przedmiotem działania Komisji są zadania ściśle określone w § 2 niniejszej uchwały.
Postanowienia ustawy o samorządzie gminnym ustalają jednolite zasady prawne, którym podlegają zarówno komisje stałe jak i doraźna.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 11:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2090