Uchwała Nr 23/02

Uchwała Nr 23/02

R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej - Komisji Sportu, Turystki i Rekreacji.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz § 14  ust.1 pkt 9 Statutu Gminy Świecie  ( Dz.U. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz.707 )

R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Powołać Komisję Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej w Świeciu, w składzie:
1. Radny p. Edward Bruckner
2. Radny p. Zdzisław Kwiatkowski
3. Radny p. Michał Lar
4. Radny p. Henryk Trochowski

2


Przedmiotem działania Komisji jest:
1) stała, merytoryczna i koncepcyjna praca dotycząca funkcjonowania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Świecie,
2) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady w zakresie właściwości Komisji,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską, Burmistrza lub członków Komisji,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
5) współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                        R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                               Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, tak jak pozostałe komisje podlega Radzie Miejskiej.  Potwierdza to zasadę, że Rada Miejska jest najwyższym w Gminie organem stanowiącym i kontrolnym, któremu podlegają wszystkie pozostałe organy, w tym także wewnętrzne organy Rady, łącznie z Komisją Rewizyjną.
Komisje nie są organami Rady o samoistnych kompetencjach.
Działalność podejmują w imieniu Rady i w zakresie przez nią ustalonym. Zakres ten nie może obejmować spraw należących do stanowiących kompetencji Rady.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 11:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2223