Uchwała Nr 22/02

Uchwała Nr 22/02

R a d y    M i e j s k i e   w  Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej - Komisji Oświaty i Kultury.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) 

R a d a    M i e j s k a
uchwala:


§ 1

Powołać Komisję Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu w składzie:
1. Radna p. Gabriela Chmiel
2. Radna p. Helena Ratka - Fejtko
3. Radny p. Jerzy Kapuściński
4. Radny p. Paweł Knapik
5. Radny p. Janusz Rogala

§ 2
 

Przedmiotem działania Komisji jest:
1) merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem oświaty i kultury w Gminie Świecie,
2) kontrola Burmistrza oraz Ośrodka Oświaty i Wychowania, Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską i Burmistrza lub członków Komisji,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
5) współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                        R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                               Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e


Do czasu wejścia w życie nowego Statutu Gminy Świecie - Komisja Oświaty i Kultury funkcjonować będzie jako komisja doraźna, ponieważ obowiązujący Statut  nie przewiduje stałej Komisji o takiej nazwie.
W związku z powyższym przedmiotem działania Komisji są zadania ściśle określone w § 2 niniejszej uchwały.
Postanowienia ustawy o samorządzie gminnym ustalają jednolite zasady prawne, którym podlegają zarówno komisje stałe jak i doraźne.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 11:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2174