Uchwała Nr 21/02

Uchwała Nr 21/02
R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 5 grudnia  2002r.

w sprawie powołania doraźnej  Komisji Rady Miejskiej - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a    M i e j s k a
uchwala:
§ 1

Powołać doraźną Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Świeciu, w składzie :
1. Radny p. Janusz Branicki
2  Radny p. Jan Grudziński
3. Radny p. Zdzisław Kwiatkowski
4. Radny p. Michał Lar
5. Radny p. Janusz Rogala
6. Radny p. Zbigniew Rydziel
7. Radny p. Bogdan Tarach

§ 2

Przedmiotem działania Komisji jest:
1) merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa,
2) opiniowanie i rozpatrywania spraw przekazanych przez Radę  Miejską i Burmistrza lub członków Komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
4) współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                  R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                        Jerzy  Wójcik

U z a s a d n i e n i e


Do czasu wejścia w życie nowego Statutu Gminy Świecie - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  funkcjonować będzie jako komisja doraźna, ponieważ obowiązujący Statut nie przewiduje stałej Komisji o takiej nazwie.
W związku z powyższym przedmiotem działania Komisji są zadania ściśle określone w § 2 niniejszej uchwały.
Postanowienia ustawy o samorządzie gminnym ustalają jednolite zasady prawne, którym podlegają zarówno komisje stałe jak i doraźne.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 10:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1970