Uchwała Nr 20/02

Uchwała Nr  20/02

R a d y    M i e j s k i e j  w Świeciu
z dnia 5 grudnia  2002r.

w sprawie  powołania stałej  komisji Rady Miejskiej - Komisji  Polityki Gospodarczej i Finansowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz § 14 ust.1 pkt 3 Statutu Gminy Świecie (Dz.U.Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz.707 )

R a d a    M i e j s k a
uchwala:
§ 1

Powołać  Komisję Polityki Gospodarczej i Finansowej Rady Miejskiej Świeciu, w składzie:
1. Radny p. Edward Bruckner
2. Radny p. Jan Grudziński
3. Radny p. Jerzy Wójcik
4. Radny p. Tadeusz Zawiasiński

§ 2

Przedmiotem działania Komisji jest :
1) stała, merytoryczna i koncepcyjna praca związana z szeroko pojęta polityką gospodarczą i finansową Gminy Świecie,
2) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod względem zgodności ich działania z uchwałami rady w zakresie właściwości Komisji,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską, Burmistrza lub członków Komisji,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie  projektów uchwał,
5) współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                           R a d y    M i e j s k i

                                                                        Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej, tak jak pozostałe komisje podlega Radzie Miejskiej.
Potwierdza to zasadę, że Rada Miejska jest najwyższym w Gminie organem stanowiącym i kontrolnym, któremu podlegają wszystkie pozostałe organy,
w tym także wewnętrzne organy Rady, łącznie z Komisją Rewizyjną.
Komisje nie są organami Rady o samoisttnych kompetencjach. Działalność podejmują w imieniu Rady
i w zakresie przez nią ustalonym.
Zakres ten nie może obejmować spraw należących do stanowiących kompetencji Rady

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 10:35:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2357