Uchwała Nr 18/02

Uchwała Nr  18/02

R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r.

w sprawie  powołania  Komisji Rewizyjnej.
 
Na podstawie art.18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) 

R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Powołać Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu, w składzie:
1.  Radny p. Janusz Branicki
2.  Radny p. Józef Pawłowski
3.  Radny p. Zdzisław Plewa
4.  Radny p. Zbigniew Rydziel

§ 2

1. Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola ta obejmuje w szczególności:
1) sposób wykonywania uchwał Rady,
2) realizacja inwestycji,
3) obrót mieniem komunalnym,
4) jakość usług świadczonych na rzecz Gminy przez różne podmioty,
5) stan i sposób wykonania budżetu Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący    
                                                                                          R a d y  M i e j s k i e j

                                                                                                 Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e


Powołanie Komisji Rewizyjnej jest obowiązkowe.  Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady Miejskiej, a więc zakres uprawnień nie może wykraczać poza kompetencje Rady.
Z przepisów określających kompetencje Rady wynika, że do jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
Wydanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżone zostało do kompetencji Burmistrza i upoważnionych przez niego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Oznacza to, że Radzie, a tym samym i jej komisjom nie przysługuje prawo ingerowania w tę sferę działania.
Oprócz działalności kontrolnych, Komisja Rewizyjna   wykonuje zadania opiniodawczo - wnioskowe, które obejmują między innymi opiniowanie wykonania budżetu czy występowanie do Rady z wnioskiem absolutoryjnym.
Zasady działania Komisji Rewizyjnej oraz tryb wykonania czynności kontrolnych zostały szczegółowo ujęte w Statucie Gminy Świecie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 09:41:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2136