Uchwała Nr 312/05

Uchwała Nr 312/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku”.

2. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji,
z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie
z umową.

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 203/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie systemu kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w gminie. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gruczno, Chrystkowo, Kosowo, Dworzysko, Wielki Konopat, i Sulnówko. Przewiduje się wykonanie 18.676
,50 mb kanalizacji grawitacyjnej, 9.947,50 mb kanalizacji tłocznej oraz 11.471 mb przykanalików.

Na realizację tego przedsięwzięcia wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i otrzymaliśmy promesę przyznania środków w wysokości 1.400.000 złotych w 2005 r. oraz 600.000 zł na lata następne. Zadanie to zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie dofinansowane w wysokości 3.688.731 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rada większością głosów (14 za, 5 wstrzym.) podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 września 2005, 10:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1954