Uchwała nr 311/05

Uchwała Nr 311/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. lit. e ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§1. Przyjąć do realizacji w latach 2004 - 2009 zadania inwestycyjne wymienione
w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 306/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Przedstawiany projekt uchwały wprowadza zmianę związaną z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającą dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.678.731 PLN zamiast 8.549.700 PLN na budowę systemów kanalizacji w Grucznie, Kosowie, Dworzysku, Chrystkowie i Sulnówku. Przyjmując zobowiązanie o realizacji zadania w takim samym zakresie rzeczowym jest potrzeba zwiększenia udziału własnego na realizację tego zadania. Mając świadomość ograniczonych możliwości finansowych odracza się o rok rozpoczęcie realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych oraz planuje zaciągnąć dodatkową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

załącznik (7kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 września 2005, 10:46:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1655