Uchwała Nr 310/05

Uchwała Nr 310/05
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 sierpnia 2005 r.


w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),


uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy podjętym uchwałą Nr 25/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 3, poz. 47), zmienionym uchwałą Nr 188/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 30, poz. 439), wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 49 :
a) w ust. 1 dodaje się punkt oznaczony literą “e” o następującej treści : “grupa co najmniej 300 mieszkańców Gminy Świecie.”

b) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie : “Projekty uchwał przygotowane przez komisje Rady, grupę co najmniej 3 radnych, kluby radnych oraz grupę co najmniej 300 mieszkańców Gminy Świecie, przed wprowadzeniem ich do porządku obrad muszą być zaopiniowane przez Burmistrza i właściwe komisje Rady.”

c) tworzy się nowy pkt. 6 o treści : “ Projekty uchwał przygotowane przez grupę co najmniej 300 mieszkańców Gminy Świecie muszą zawierać listę osób popierających projekt. Lista oprócz tytułu projektu uchwały musi zawierać : imię i nazwisko, adres, Nr PESEL i własnoręczny podpis osoby popierającej projekt.”

2) § 54 otrzymuje treść :
 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza
oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując
z listą radnych obecnych na sesji nakazuje odnotowanie wyników głosowania
w protokole sesji.

3. Głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytywanie imienia i nazwiska radnego, który ustnie oświadcza czy jest za, przeciw, czy
wstrzymuje się od głosu.
Obowiązuje ono w najważniejszych kwestiach dotyczących wspólnoty lokalnej:
a) w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy i sekretarza gminy,
b) w sprawie uchwalania budżetu gminy,
c) w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium,
d) w sprawie wprowadzania zmian w porządku obrad sesji,
e) w sprawie przeprowadzania referendum dotyczącego odwołania burmistrza.
Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania imiennego również w
innych sprawach.

4. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 2. Uchwala się tekst jednolity Statutu Gminy Świecie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

Przystępując do akcji społecznej dla samorządów “Przejrzysta Polska” Rada Miejska w Świeciu podjęła się realizacji wszystkich zadań przypisanych organowi stanowiącemu.
Niektóre z tych zadań muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach statutowych.
Zmiany Statutu Gminy Świecie dotyczą rozszerzenia katalogu inicjatorów uchwałodawczych
o grupę co najmniej 300 mieszkańców naszej gminy. Celem wprowadzenia tego zapisu jest umożliwienie większej aktywności i uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy.
Innego rodzaju zmianą w Statucie jest wprowadzenie głosowania imiennego. W myśl zasady “rozliczalności” taki rodzaj głosowania umożliwi mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak głosowali poszczególni radni.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 310/05
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

STATUT  GMINY  ŚWIECIE  
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1

Uchwała określa :
1) ustrój Gminy Świecie,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Miejskiej w Świeciu oraz Komisji Rady,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Świeciu,
5) zasady  dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy  oraz zasady korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świecie,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Świeciu,
3) komisjach – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Świeciu,
4) komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu,
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Świecia,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Świecie.

Rozdział II  

Gmina


§ 3

1. Gmina Świecie jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną  do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na  obszarze Gminy, z mocy  ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4

1. Gmina Świecie położona jest w Powiecie Świeckim, w Województwie Kujawsko
- Pomorskim i obejmuje obszar 175 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5

1. W  celu wykonywania swych zadań  Gmina  może tworzyć jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych  jednostek organizacyjnych.  

§  6

1. Gmina posiada własne symbole : herb i flagę.
2. Herbem Gminy jest historyczny herb Świecia : na czerwonym tle dwa żółte półksiężyce oddzielone od siebie płonącą świecą koloru białego ze złotym płomieniem.
Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
3. Flaga ma kolor niebieski z biało – czerwonym poprzecznym pasem pośrodku, w centralnym punkcie flagi znajduje się herb Świecia.
Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
4. Zasady używania herbu i flagi Gminy określa  Rada w odrębnej uchwale.

§ 7

Siedzibą  organów Gminy jest miasto Świecie.


Rozdział III    

Jednostki pomocnicze Gminy  


§ 8

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także
zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad :
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki
pomocniczej może być  1 / 10  uprawnionych do głosowania mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określi Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostek pomocniczych sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tych jednostek,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1.

§ 9

Uchwały, o których mowa w § 8  ust. 1 powinny określać w szczególności :
- obszar,
- granice,
- siedzibę organów jednostki pomocniczej,
- nazwę jednostki pomocniczej.

§  10

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada, uchwalając coroczny budżet, zobowiązana jest w formie załącznika do uchwały określać wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa  w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

§ 11

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych  w statutach tych jednostek.

§ 12

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej  może uczestniczyć w pracach Rady   i ma prawo zabierać głos na sesjach, bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Rozdział IV    

Organizacja wewnętrzna Rady  

§ 13

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład  Rady wynosi 21 radnych.

§ 14

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.
 

§ 15

Do wewnętrznych organów Rady należą :
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe, wymienione w Statucie,
5) doraźne komisje do określonych zadań.
 

§ 16

1. Rada powołuje następujące stałe komisje :
1) Rewizyjną,
2) Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
3) Polityki Gospodarczej i Finansowej,
4) Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
5) Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,
6) Oświaty i Kultury,
7) Sportu, Turystyki i Rekreacji,
8) Rolnictwa
2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji  na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują :
-  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
-  przygotowanie  porządku obrad,
-  dokonanie otwarcia sesji,
-  powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
4. Porządek obrad, o którym mowa w ust. 3  powinien również obejmować
sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności :
- zwołuje sesje  Rady,
- przewodniczy obradom,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19

1. Przewodniczący , oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do   reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje  Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji  
    Rady. Podziału zadań dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 20

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Miejskiego, zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady.

Rozdział V  
 

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 21

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować :
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele- zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych
do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – akty zawierające oświadczenia woli dotyczące wiedzy lub oceny
     zjawisk i zdarzeń nim objętych.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany
w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 22

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady,   nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie pracy, ale zwołane
w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji.
 

§ 23


1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje :
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał,
dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych  najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, w skuteczny sposób umożliwiający otrzymanie potrzebnych materiałów.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni  przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć  nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  oraz w prasie lokalnej.

§ 24

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą  z głosem doradczym -  Radca Prawny  oraz Sekretarz 
i  Skarbnik Gminy .
 
3.  Przebieg sesji.

§ 25

Burmistrz zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
 

§ 26

Publiczność obserwująca obrady sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 27

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych  w  przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 28

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 

§ 29

1. O przerwaniu sesji na warunkach przewidzianych w § 28 ust. 2 Rada może postanowić   w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podejmowanie uchwał.
2. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się  w protokole.
 

§ 30

1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
 

§ 31

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego
ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych
w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu;
jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 32

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje   Wiceprzewodniczący Rady.
3. Dla zapewnienia sprawniejszego przebiegu sesji, Przewodniczący Rady korzysta  z pomocy Wiceprzewodniczącego, który  rejestruje zgłoszone wnioski, oblicza wyniki głosowania jawnego, sprawdza quorum oraz wykonuje inne czynności o podobnym charakterze.

§ 33

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ......Sesję Rady Miejskiej w Świeciu”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności  prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 28 ust. 2.

§ 34

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 35

Porządek obrad obejmuje w szczególności :
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym,
3) sprawozdanie z działalności  Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

§ 36

1. Interpelacje i zapytania są kierowane do  Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady do chwili otwarcia sesji. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce  Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
Odpowiedź na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez  Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. Jeżeli dodatkowe wyjaśnienia, nadal zdaniem składającego interpelację jej nie wyczerpują, radny może złożyć wniosek o włączenie tej sprawy do porządku obrad następnej sesji.
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie  na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§  37

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są ustnie , w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź    na zapytanie nie jest możliwa udziela się jej w formie pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf  36 ust. 5,6,7 stosuje się odpowiednio.

§ 38

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając
i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych
przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabrać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 

§ 39

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innym osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę, aby swoje wystąpienie ograniczył do istoty poruszanego problemu.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „ do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 40

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących :
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 41

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 42

1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając  formułę „Zamykam...... sesję Rady Miejskiej w Świeciu”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 43

1. Rada związana jest uchwałami od chwili  ich podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek dotyczących błędów w druku i pisowni.

§ 44

1. Pracownik Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez  Burmistrza, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o jakiej mowa w § 35 pkt. 1.

§ 45

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać :
a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych radnych,
d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) ustalony porządek obrad,
f)  przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” 
i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
h) inne sprawy, które zaistniały w trakcie obrad, a fakt ich zaistnienia został objęty wnioskiem o umieszczenie stosownej adnotacji w protokole,
i) podpis  przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 46

1. W trakcie obrad lecz nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. 
 

§ 47

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia
i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu oraz kopie  uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań z dokumentów tych wynikających.

§ 48

Obsługę biurową sesji ( wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego.
 
4. Uchwały


§ 49


1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają :
a) Burmistrz,
b) grupa co najmniej 3 radnych,
c) komisje Rady,
d) kluby radnych,
e) grupa co najmniej 300 mieszkańców Gminy Świecie.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności :
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) postanowienie merytoryczne,
d) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
e) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,
f) uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację  o skutkach finansowych jej realizacji, o ile zachodzi taka konieczność.
3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego.
4. Projekty uchwał przygotowane przez Burmistrza są opiniowane przez właściwe komisje Rady.
5. Projekty uchwał przygotowane przez  komisje Rady, grupę co najmniej 3 radnych, kluby radnych oraz grupę co najmniej 300 mieszkańców Gminy Świecie, przed wprowadzeniem ich do porządku obrad muszą być  zaopiniowane przez Burmistrza i właściwe komisje Rady.
6. Projekty uchwał przygotowane przez grupę co najmniej 300 mieszkańców Gminy Świecie muszą zawierać listę osób popierających projekt. Lista, oprócz tytułu projektu uchwały, musi zawierać : imię i nazwisko, adres, Nr PESEL i własnoręczny podpis osoby popierającej projekt.

§ 50

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi lub zapożyczonymi z języków obcych.

§ 51

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią  inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 52

Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołem z sesji.
 
5. Procedura głosowania

§ 53

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 54

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i  przeprowadza przewodniczący  obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytywanie imienia i   nazwiska radnego, który ustnie oświadcza czy jest za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.
Obowiązuje ono w najważniejszych kwestiach dotyczących wspólnoty lokalnej:
a) w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy i sekretarza gminy,
b) w sprawie uchwalania budżetu gminy,
c) w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium,
d) w sprawie wprowadzania zmian w porządku obrad sesji,
e) w sprawie  przeprowadzania referendum dotyczącego odwołania burmistrza.
Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania imiennego również w innych sprawach.
4. Do przeliczenia głosów przewodniczący  obrad może wyznaczyć radnych.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 55

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania 
i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart  do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 56

1. Przewodniczący obrad przed  poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego  redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy  kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 57

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęciu uchwały w danej sprawie został złożony wniosek o odrzucenie wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęciu uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektów uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad  poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łączne  nad grupą poprawek do projektu uchwały.
5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi  sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 58

1. Głosowanie zwykłą większością  głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żądnej z grup głosujących „Za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na  każdą z pozostałych.
 

§ 59

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną  większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że  przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
 
 
6. Komisje Rady

§ 60

1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
 

§ 61

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
 

§ 62

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia
2. Komisje Rady  mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, powiatów, województw oraz z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Odbywanie wspólnych posiedzeń  z podmiotami wskazanymi w ust. 2 oraz odbywanie posiedzeń wyjazdowych, komisje ustalają z Przewodniczącym Rady.
4. Komisje uchwalają wnioski oraz opinie i przekazują je Radzie.
5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 63

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybierany przez Radę lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 64

1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje  się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji  Rewizyjnej.

§ 65

1. Przewodniczący komisji  stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i podkomisji      powoływanych przez Radę.

§ 66

1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. W przypadku równej ilości głosów komisja przedstawia Radzie dwa stanowiska.
 
7.  Radni

§ 67

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 68

Spotkanie ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy  w roku.
 

§ 69

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień.
 

§ 70

1. W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 , Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 71

1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
 
 
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.
 

§ 72

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych rad jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 73

1. Koszty wspólnych sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być regulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
 

Rozdział VI
 
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 74

1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
2. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera  Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 75

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania , jego zadania wykonuje  jego Zastępca.
 

§ 76

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie  7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
 
2. Zasady kontroli

§ 77

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem :
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności
- celowości
- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
 

§ 78

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 79

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli :
1) kompleksową – obejmującą całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemową – obejmującą wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzającą – podejmowaną w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 80

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym
w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej
nie objętej planem, o którym mowa w ust. 1.

§ 81

1. Kontroli  Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych  działań.
2. Rada może nakazać  Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych czy sprawdzających.

§ 82

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 78 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem.
Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności : dokumenty, wyniki  oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
4. Tryb kontroli
 

§ 83

1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z trzech członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez dwóch członków komisji.
4. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 6, przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , określającego kontrolowany przedmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6 kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwie terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na  ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody  lub  odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę a podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 84

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające podejrzenie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 85

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 

§ 86

Czynności kontrolne należy wykonywać w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. Odstępstwo od tego trybu dopuszczalne jest li tylko w sytuacjach, gdy zwłoka w przeprowadzeniu tych czynności narazić mogłaby na powstanie nieodwracalnej szkody.
 
 
 
4. Protokoły kontroli

§ 87

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny obejmujący :
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwiska kontrolujących,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych , a w szczególności  wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub  notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 88

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia -  w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 89

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia  protokołu kontrolnego do podpisania.
 

§ 90

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, kierownik kontrolowanego podmiotu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 91

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej :
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykazy jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

§ 92

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie roczne, które powinno zawierać:
1) liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych  w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
 

§ 93

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie   z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje  posiedzenia komisji, które nie są objęte planem pracy na pisemny , umotywowany wniosek :
1) Przewodniczącego Rady,
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia :
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 94

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równiej ilości głosów, komisja przedstawia Radzie dwa stanowiska.

§ 95

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 96

1. Komisja Rewizyjna może skorzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych osób wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem  podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 97

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji 
i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnych oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętych kontrolą.
4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 98

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział VII
 
 Zasady działania klubów radnych
 
§ 99


Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 100

1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zdeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się :
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
 

§ 101

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 102

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3. Kluby podlegają samorozwiązaniu, gdy ich liczba członków spadnie poniżej 3.

§ 103

1. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
2. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są  obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 104

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji 
i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 105

Na wniosek przewodniczących klubów, Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VIII 


Tryb pracy Burmistrza
 
§ 106

Burmistrz wykonuje :
a) uchwały Rady,
b) jemu przypisane  kompetencje i zadania,
c) zadania powierzone – o ile ich wykonywanie na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,
d) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 107

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej.

§ 108

Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.
 

§ 109

Zastępca Burmistrza przejmuje kompetencje i wykonywanie zadań  określonych w § 106-108 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.


Rozdział IX

  Zasady dostępu  i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.
 
§ 110

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 111

Protokoły z sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 112

1. Dokumenty z zakresu działania Rady , komisji Rady i Burmistrza udostępnia się w Wydziale Organizacyjnym, w dniach  i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Świeciu.             
2. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 są również udostępniane w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.
3. Za sporządzenie odbitki kserograficznej dokumentów , o których mowa w ust. 1 oraz ich uwierzytelnienie stosuje się  opłaty obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

§ 113

Realizacja uprawnień określonych w § 111 – 112  może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Świeciu i w asyście pracownika Urzędu.

Rozdział X

 Postanowienia końcowe
 
§ 114

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 115

Tracą moc: uchwała  Rady Miejskiej w Świeciu Nr 356/01 z dnia 30sierpnia 2001 r. w sprawie  Statutu Gminy Świecie ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 38, poz. 707 ), uchwała  Rady Miejskiej w Świeciu Nr 372/01 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmian  do uchwały Nr 356/01 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 42, poz.785).
 

§ 116

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 września 2005, 10:43:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (12 listopada 2008, 10:53:14)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1353