Uchwała Nr 309/05

Uchwała Nr 309/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie współpracy Gminy Świecie z Organizacjami Pozarządowymi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Świeciu deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi

w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych i wyraża intencję systematycznego rozszerzania katalogu tych zadań wspieranych lub powierzanych organizacjom pozarządowym.

§ 2. Uchwala się Program Współpracy Gminy Świecie z Organizacjami Pozarządowymi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr309/05

Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIECIE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w latach 2005 -2008

Wstęp

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.

Gmina Świecie, poprzez budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, będzie :

 1. stwarzała warunki do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
 2. zwiększała wpływ organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej w gminie,
 3. prowadzić nowatorskie i bardziej efektywne działania na rzecz mieszkańców,
 4. dążyć do poprawy jakości życia i pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych,
 5. umożliwiała organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertami realizacji projektów konkretnych zadań publicznych prowadzonych przez Gminę Świecie.

 1. Zakres współpracy

Zakresem współpracy Gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegółowo ujętym w rocznych programach współpracy) jest realizacja następujących zadań publicznych :

 1. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka,
 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
 4. zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej , sportu, krajoznawstwa i turystyki,
 6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 8. zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania,
 9. udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 10. ratownictwo i ochrona ludności,
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społecznościami lokalnym i gminami partnerskimi,
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji.

 1. Formy współpracy

 1. Finansowe formy współpracy :

  - zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
  pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań

  publicznych na zasadach określonych w tej ustawie.

 2. Pozafinansowe formy współpracy :

- wzajemne informowania się o kierunkach działalności i współdziałania w celu

zharmonizowania tych kierunków,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji,

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, inicjatywnym i doradczym,

- promocja działalności organizacji pozarządowych,

- użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych

oraz udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych,

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

- pomoc w przygotowywaniu wniosków o środki finansowe z Unii Europejskiej,

 • założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych.

 1. Sposób dotowania organizacji pozarządowych.

Gmina Świecie będzie wspierać realizację zadań publicznych.

1. Dotacje nie będą udzielane na :

 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 2. budowę lub zakup budynków i lokali, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą organizacji pozarządowych,
 4. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 5. działalność polityczną i religijną.

IV. Regulamin Otwartego Konkursu Ofert.

1. W ramach zlecania realizacji zadań publicznych Burmistrz Świecia ogłosi otwarte

konkursy ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

Informacje o konkursach ofert opublikowane będą :

- w prasie o zasięgu lokalnym,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o :

- rodzaju zadania,

- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

- zasadach przyznawania dotacji,

- terminach i warunkach realizacji zadania,

- terminie składania ofert,

- terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

- zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim

zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

 1. W ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów

  ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji

  zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 2. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wydziałach Urzędu Miejskiego, podejmuje Burmistrz.

  Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego dotyczy w szczególności :

  - stanu realizacji zadania,

  - efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

  - prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację

  zadania,

  - prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach

  umowy.

 3. Przed podjęciem decyzji o wyborze podmiotów, o których mowa w pkt. 4 Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej wyda zarządzenie. Skład osobowy i regulamin pracy Komisji Oceniającej każdorazowo określi Burmistrz w formie zarządzenia.
 4. Burmistrz, przy rozpatrywaniu ofert :

- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe,

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego,

zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w

umowie. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Zasady zgłaszania ofert :
  1. ofertę, przygotowaną zgodnie ze “wzorem oferty” należy, nadsyłać lub dostarczyć, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania i numerem konkursu, do Urzędu Miejskiego w Świeciu.
  2. oferta powinna zawierać :

   - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do

   realizacji,

   - termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

   - kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego,

   - informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej

   składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

   - informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

   zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków

   finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

   - deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

   - wymagane załączniki ( dokumenty rejestracyjne organizacji, sprawozdanie

   merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy oraz statut ).

  3. oferty należy składać w języku polskim,
  4. oferty można składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia ( decyduje data stempla pocztowego, lub data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane,
  5. jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę na określone zadanie,
  6. oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła,
  7. po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.
 2. Regulacje końcowe.
  1. lista podmiotów, którym przyznano dotacje zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego,
  2. oferta nie będzie brała udziału w konkursie w sytuacji gdy :

- została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,

- jest niekompletna, lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi,

- podmiot nie jest uprawniony do ubiegania się o dotacje.

3) decyzje o odrzuceniu ofert lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie

przysługuje od nich odwołanie.

  1. po podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną

   zadań przewidzianych w projekcie.

  2. niepodpisanie umowy skutkuje wykluczeniem organizacji pozarządowej z

ubiegania się o środki z budżetu Gminy Świecie przez okres 3 lat.

 1. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji

zadań publicznych. Burmistrz Świecie w tym przypadku, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy, rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego i informuje o podjętej decyzji i ewentualnym trybie zlecenia tego zadania.

   1. Powołanie Koordynatora ds. współpracy z organizacjami

    pozarządowymi.

    1. Funkcję Koordynatora pełni Sekretarz Gminy Świecie.

    2. Do Koordynatora powinny być kierowane wszelkie sprawy dotyczące organizacji

    pozarządowych.

   2. Powołanie Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

    Burmistrz Świecia, w drodze zarządzenia, powoła zespół ds. współpracy, składający się z równej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy Świecie.

   3. Zasady komunikacji oraz sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 1. Gmina Świecie zobowiązana jest do udzielania wszelkie dostępnej, w miarę możliwości, pomocy finansowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć.
 2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do informowania partnera samorządowego o przebiegu wspólnych przedsięwzięć.
 3. Burmistrz Świecia corocznie przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie obrazujące przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawierające w szczególności :
 1. liczbę organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnych,
 2. rodzaj wykonywanych przez organizacje zadań,
 3. wysokość środków finansowych przekazanych na wykonanie zadań publicznych,
 4. wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
 5. wykonanie innych, ważnych dla funkcjonowania Gminy zadań przez organizacje pozarządowe, które nie uzyskały dotacji z budżetu.
 1. Burmistrz Świecia organizuje lub pomaga w organizacji Forum Organizacji Pozarządowych.
   1. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej.

2. Wniosek o dokonanie zmian może zgłaszać do Burmistrza Forum Organizacji
Pozarządowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Partnerstwo oraz zaangażowanie w rozwój inicjatyw pozarządowych to nowe wyzwanie dla samorządów, a jednocześnie umocnienie i kształtowania ładu społecznego
oraz bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Realizacja zadań poprzez budowanie dialogu obywatelskiego zwiększa wpływ organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej, a to z kolei pozwala na kreowanie polityki społecznej, a to
z kolei pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

Przedstawiony w niniejszej uchwale Wieloletni Program Współpracy Gminy Świecie z Organizacjami Pozarządowymi powstał w wyniku współpracy Burmistrza Świecia
z organizacjami pozarządowymi i stanowić będzie doskonałą bazę dla rocznych programów, które każdy samorząd musi uchwalić.

Program współpracy pozwalają na rozszerzenie katalogu zadań, których organizacje pozarządowe na terenie naszej gminy chętnie realizują.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 sierpnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 września 2005, 10:39:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1315