Uchwała Nr 306/05

Uchwała Nr 306/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

uchwala się co następuje:

§1. Przyjąć do realizacji w latach 2004 - 2009 zadania inwestycyjne wymienione
w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 278/05 z dnia 31 marca 2005 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskie
Zbigniew Podgórski

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały zawiera jedną zmianę, która wynika z uchwały Nr 34 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2008.

Dofinansowanie budowy Hali w ramach tego programu przewidziane jest
w wysokości 1.750.000,- zł w latach 2005 – 2008. Uchwała Sejmiku została podjęta po złożeniu wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach ZPORR i tą zmianę należy uwzględnić w planie inwestycji w latach 2004 – 2009 r.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:58:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 14:00:22)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1747