Uchwała Nr 304/05

Uchwała Nr 304/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 30 ust.1
i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami
) oraz art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Świecia,

uchwala się, co następuje :

§ 1. Tworzy się następujące dodatkowe obwody głosowania dla wyborców przebywających w dniu wyborów w szpitalach i zakładach pomocy społecznej :

  1. obwód głosowania nr 17,Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18,

  2. obwód głosowania nr 18, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Nowy Szpital sp. z o.o.” w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126,

  3. obwód głosowania nr 19, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1,

  4. obwód głosowania nr 20, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Świeciu, ul. Średnia 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Świecie.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Podgórski

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zapisem ustaw, Rada Miejska w Świeciu, na wniosek Burmistrza Świecia tworzy obwody głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców.

Burmistrz Świecia wnioskuje o utworzenie obwodów głosowania przedstawionych w projekcie uchwały. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej nr 17 będzie Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18, dla obwodowej komisji wyborczej nr 18-

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Nowy Szpital” w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, dla obwodowej komisji wyborczej nr 19 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1, a dla obwodowej komisji wyborczej nr 20 – Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Swieciu, ul. Średnia 10.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2170