Uchwała Nr 302/05

Uchwała Nr 302/05

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn ”Budowa węzła cieplnego i budowa przyłącza ciepłowniczego do trzech budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz dociepleniem jednego budynku przy ul. Hallera w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit c w związku z art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz.148 z późn .zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1.Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 277.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn ”Budowa węzła cieplnego i budowa przyłącza ciepłowniczego do trzech budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją centralnego ogrzewania
oraz dociepleniem jednego budynku przy ul. Hallera w Świeciu

2. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji,
z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie
z umową.

3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Podgórski

Uzasadnienie

Przebudowany budynek koszarowy na mieszkalny był dotychczas zasilany w ciepło
i ciepłą wodę użytkową z węzła cieplnego dwufunkcyjnego, niskosprawnego znajdującego się w budynku koszarowym Nr 4 na działce Nr 647/169 przy ul. Hallera.

Nowoprojektowany węzeł będzie zlokalizowany w budynku koszarowym Nr 9 i będzie zasilał w ciepło i ciepłą wodę trzy budynki adaptowane przez gminę na mieszkania
o łącznej liczbie mieszkań 31.

Kompleksowa termomodernizacja będzie dotyczyła również budowy nowej sieci cieplnej oraz przyłączy z rur preizolowanych.

Zostanie wymieniona instalacja c.o. Ponadto ściany zostaną docieplone wełną mineralną o grubości 14 cm. Natomiast strop nad ostatnią kondygnacją będzie docieplony wełną mineralną o grubości 22 cm. Wymienione będą okna oraz drzwi na nowe drewniane
o współczynniku U = 1,90 W/m²K.

Projektowana modernizacja budynku koszarowego i jego zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jest spójna z planami Gminy Świecie, które zakładają ogrzewanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieci zasilanej z centralnej ciepłowni.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:50:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2001