Uchwała Nr 301/05

Uchwała Nr 301/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1999 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami), a także art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przekształcić Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu w jednoosobową spółkę Gminy Świecie z ograniczoną odpowiedzialnością wg aktu założycielskiego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 1. Z dniem zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wstępuje ona we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością przekształconego zakładu.

2. Składniki mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej stają się majątkiem Spółki na zasadach określonych w akcie założycielskim Spółki.

3. Spółka przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunku pracy dotychczasowego zakładu budżetowego.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Podgórski

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy mogą być zaspokojone w różnych formach organizacyjnych począwszy od zakładów budżetowych a skończywszy na spółkach prawa handlowego.

Zakłady budżetowe są najstarszą formą organizacyjną prowadzenia zadań własnych gminy lecz pod koniec roku obrachunkowego należy zrównać budżet zakładu z budżetem gminy.

Jeśli dochody zakładu nie pokrywają kosztów wówczas gmina udziela dotacji.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – Dz. U. Nr 9 poz. 43 z późn. zmianami stwarza możliwość dokonania bezpośredniego przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego bez procesu prowadzenia likwidacji przekształcanego zakładu a pracownicy tego zakładu stają się pracownikami spółki.

W ostatnim okresie czasu zdecydowana większość zakładów dokonuje przekształceń organizacyjnych tworząc spółki prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialnością
z jednoosobowym właścicielem, czyli gminą.

Ta forma organizacyjna daje możliwość prowadzenia działalności komercyjnej na wolnym rynku oczywiście z zachowaniem dotychczasowego zakresu działania tj. działalności użyteczności publicznej jako zadanie własne gminy.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych prowadzona przez dotychczasowy zakład budżetowy nie była zgodna z zakresem działania gminy a dalsze utrzymanie tych wspólnot
w administrowaniu może być prowadzone w nowej wolnorynkowej formie organizacyjnej.

Przekształcenie zakładu budżetowego, jakim jest obecnie ZGM w jednoosobową spółkę gminy powinno się przyczynić do poprawy kondycji finansowej tego podmiotu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:48:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2085