Uchwała Nr 298/05

Uchwała Nr 298/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w zak
resie :

  • wykorzystania dotacji z budżetu Gminy na remonty mieszkań komunalnych za 2004 r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Podgórski

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem pracy w dniach 1 – 3 czerwca 2005 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie:

  • wykorzystania dotacji z budżetu Gminy na remonty mieszkań komunalnych za 2004 r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:44:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1674