Uchwała Nr 296/05

Uchwała  Nr 296/05
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 maja 2005r.
 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy Stromej zatwierdzonego uchwałą Nr 169/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. i opublikowanej w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36 poz. 553 z dnia 23 marca 2004 r. polegająca na zmianie zapisów w jednostkach bilansowych 28 MN, U i 14 UH.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami),
 

uchwala się, co następuje:


 § 1       Przystąpić do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy Stromej zatwierdzonego uchwałą Nr 169/03 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. i opublikowaną w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36 poz. 553 z dnia 23 marca 2004 r. polegająca na zmianie zapisów w jednostkach bilansowych 28 MN, U i 14 UH, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

 


  U z a s a d n i e n i e  
 Grupa miejscowych lekarzy zamierza budować prywatną klinikę lekarską przy ul. Piłsudskiego. Ponieważ teren, na którym ma powstać obiekt jest rozdzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu: oznaczenie  26 MH, U oraz 14 UH.
W związku z tym należy dokonać zmian zapisów w powyższych jednostkach bilansowych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 12:31:04)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (9 maja 2006, 14:03:19)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1780