Uchwała Nr 294/05

Uchwała Nr 294/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 270/05 z dnia 24 lutego 2005r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 279/05 z dnia 31 marca 2005r.

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 986/05 z dnia 9 maja 2005r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 948.940,-zł, plan po zmianach wynosi

63.684.023- zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 948.940,-zł, plan po zmianach wynosi

65.184.023,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale związane są z wprowadzeniem otrzymanych środków do budżetu oraz aktualizacją planu wydatków wynikającą z analizy wykonania budżetu.

Zwiększa się o 600.000,- zł (rozdz. 01095) środki planowane na zadania inwestycyjne “Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” z tytułu dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. W budżecie zaplanowana jest kwota 150.000,- zł, co stanowi 20% kosztów zadania jako wkład własny.

Przy składaniu wniosków o dofinansowanie niezbędne jest pokazanie w budżecie środków na wykonanie całości zadań czyli 750.000,- zł. Planujemy, że uzyskamy dofinansowanie
w wysokości 600.000,- zł ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania “Odnowa wsi

oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Po rozpatrzeniu wniosków poszczególne zadania zostaną zakwalifikowane do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Z kwoty tej finansowane będą niżej wymienione zadania:

 1. Urządzenie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w Czaplach – 35.000,- zł;

 2. Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Dworzysku wraz z jej wyposażeniem
  – 55.000,- zł;

 3. Urządzenie placu zabaw i ustawienie wiaty przystankowej w Głogówku Królewskim
  – 22.000,- zł;

 4. Modernizacja sali wiejskiej i modernizacja nawierzchni boiska w Grucznie
  – 127.000,- zł;

 5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie – 55.000,- zł;

 6. Zagospodarowanie istniejącego oczka wodnego na osiedlu w Terespolu Pomorskim – 60.000,- zł;

 7. Urządzenie pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sartowicach – 80.000,- zł;

 8. Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Sulnowie – 248.000,- zł;

 9. Modernizacja świetlicy we Wiągu – 68.000,- zł.

Wprowadza się do planu dochodów i wydatków dotację celową na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie - 103.500,- zł (rozdz. 85214).

Otrzymaliśmy informację ze Starostwa Powiatowego, że Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zatwierdził plan rzeczowo – finansowy na rok 2005 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i przyznał naszej Gminie dofinansowanie w formie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grucznie w wysokości 55.440,- zł (rozdz. 60016).

Ponadto otrzymaliśmy z firm “Mondi” i “Kemiry” darowiznę pieniężną w wysokości
45.000,- zł.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych likwidacji ulegają środki specjalne, z których pozostałe na rachunku środki pieniężne muszą zostać przeniesione do dochodów budżetowych. Saldo środków na dzień likwidacji środków specjalnych wynosi 145.000,- zł
i zostało rozdysponowane na wydatki jednostek oświatowych.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską rachunków dochodów własnych w tych jednostkach,
w których do tej pory funkcjonowały środki specjalne, dochody ustalone w uchwale wpływać będą na wyodrębniony rachunek tych dochodów własnych. Dotyczy to środków specjalnych utworzonych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian opisanych poniżej.

Likwidacja środków specjalnych spowodowała konieczność zmiany paragrafu na dofinansowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa realizowanych przez Powiatową Komendę Policji zaplanowana w budżecie w wysokości 20.000,- zł (rozdz. 75405).

Jednocześnie przeznacza się dodatkowo kwotę 45.000,- zł (rozdz. 75405) na zakupy inwestycyjne m.in.: na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w Świeciu, przekazując środki na Fundusz Wsparcia Policji.

W ramach środków zaplanowanych na wydatki Straży Miejskiej (rozdz. 75416) przenosi się kwotę 13.000,- zł, która przeznaczona była na obsługę Centralnej Ewidencji Pojazdów (Cepik) na:

 • badanie psychologiczne strażników – 2.500,- zł;

 • remonty samochodów służbowych – 4.500,- zł:

 • zakup lampy podświetlającej do fotoradaru – 6.000,- zł.

Centralna Ewidencja Pojazdów miała funkcjonować od początku 2005 roku w związku z czym zaplanowana została kwota na opłaty związane z możliwością korzystania z tej ewidencji. Do tej pory Krajowy System Cepik nie został wdrożony z powodu błędów w oprogramowaniu, więc środki rozdysponowane zostają na potrzeby wynikające w trakcie analizy budżetu.

Obowiązek badań psychologicznych strażników wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Poważne awarie samochodów służbowych spowodowały ponadplanowe wydatki na remonty
w związku z czym istnieje potrzeba zwiększenia planu na ten cel.

Zakup lampy podświetlającej ma ulepszyć pracę fotoradaru i doświetlić wykonywanie zdjęcia.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ogłoszonej w Dz.U Nr 74 z dnia 29 kwietnia 2005r. zmianie ulega:

  1. w planie wydatków (rozdz. 75405) skreśla się § 2430 i wprowadza § 3000 – wpłata jednostek na fundusz celowy oraz skreśla się § 6220 i wprowadza § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;

b) w planie wydatków wprowadza się nowo powstały rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych, do którego przenosi się kwotę 159.600,- zł planowaną do tej pory w rozdz. 80104 – Przedszkola.

Na koniec 2004 roku otrzymaliśmy nagrodę w formie dotacji z WFOŚr i GW w wysokości 40.000,- zł, która była dochodem roku 2004. Środki te muszą zostać przeznaczone na zadania

Związane z segregacją odpadów sfinansowane z budżetu Gminy.

Całe zadanie segregacji odpadów w Gminie Świecie, zaplanowane jest w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z czym dokonuje się przeniesienia kwoty 55.000,- zł z planu wydatków GFOŚr i GW i wprowadza się to zadanie w wysokości 55.000,- zł (rozdz. 90002) do budżetu. Jednocześnie zadanie inwestycyjne “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na Osiedlu Sportowa w Świeciu” zaplanowane w budżecie
w kwocie 55.000,- zł (rozdz. 90001) zostanie sfinansowane z GFOŚr i GW.

Zamiana źródeł finansowania tych dwóch zadań pozwoli na prawidłowe rozliczenie zeszłorocznej dotacji.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 12:23:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1505