Uchwała Nr 293/05

Uchwała Nr 293/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w szkołach podstawowych
i gimnazjach w Gminie Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późn. zmianami) oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§1 1. Utworzyć rachunki dochodów własnych w następujących szkołach podstawowych:

                  1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Świeciu;

                  2) Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu;

                 3) Szkole Podstawowej Nr 7 w Świeciu;

                 4) Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu;

             5) Szkole Podstawowej w Czaplach;

             6) Szkole Podstawowej w Grucznie;

             7) Szkole Podstawowej w Terespolu Pom.;

                  8) Szkole Podstawowej w Wiągu.

         2.Utworzyć rachunki dochodów własnych w następujących gimnazjach:

                  1) Gimnazjum Nr 1 w Świeciu;

                  2) Gimnazjum Nr 2 w Świeciu;

                  3) Gimnazjum Nr 3 w Świeciu;

              4) Gimnazjum Nr 4 w Grucznie.

  § 2 Na rachunkach dochodów własnych, o których mowa w § 1 mogą być gromadzone dochody pochodzące z następujących wpływów:

   1. odpłatności za wyżywienie;

   2. refundacja wyżywienia dla dzieci przez Ośrodek Pomocy Społecznej

   3. wpłaty od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na cele oświatowe;

   4. odsetki z konta;

   5. za wynajem i udostępnienie pomieszczeń, boisk i wyposażenia.

  §3 Dochody własne uzyskane ze źródeł określonych w § 2 mogą być przeznaczone na:

   1. pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności;

   2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki:

   3. zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby placówki;

   4. prowizje i opłaty bankowe.

  § 4 Dysponentem rachunku dochodów własnych jest dyrektor placówki.

  § 5 Rachunki dochodów własnych zaczynają funkcjonować od 1 czerwca 2005r.

  § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

  § 7 Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

   Przewodniczący
   Rady Miejskiej
   Jerzy Wójcik

   UZASADNIENIE

   Zmiana ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 2703) z 2004 roku spowodowała istotne zmiany w zasadach gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta likwiduje istniejące do tej pory środki specjalne i wprowadza do ustawy art. 18a na mocy, którego można tworzyć rachunki dochodów własnych.

   Decyzję o utworzeniu rachunku obejmującego opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej, spadków i darowizn oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

   Jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również inne dochody określone przez organ stanowiący.

   W przedmiotowej uchwale ustala się źródła dochodów własnych, ich przeznaczenie
   oraz wskazuje się jednostki budżetowe, w których utworzy się rachunek dochodów własnych.

   Taki system gromadzenia dochodów wpływa motywująco na kierowników jednostek, a środki są wykorzystywane zgodnie z potrzebami placówek.

  metryczka


  Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
  Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 12:09:56)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 1818