Uchwała Nr 292/05

Uchwała Nr 292/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§1 Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) zwanych w dalszej części “wierzytelnościami”
Gminy Świecie i gminnych jednostek organizacyjnych, od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych w dalszej części “dłużnikami”.

§2 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części w następujących przypadkach:

          1) dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobiercy;

          2 ) nie można ustalić osoby dłużnika lub miejsca jego pobytu bądź siedziby;

         3) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

         4) wierzytelność nie została ściągnięta w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego z powodu braku majątku i środków na zaspokojenie należności;

         5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty postępowania egzekucyjnego będą wyższe od uzyskanej należności;

         6) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

      2. Należność może być umorzona z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej w przypadkach   określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) oraz na wniosek dłużnika w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6).

      3. Do umorzenia wierzytelności głównej, odsetek oraz innych należności ubocznych upoważniony jest Burmistrz Świecia.

§3 1. Burmistrz Świecia może udzielić innej ulgi: odroczenia terminu zapłaty całości wierzytelności lub rozłożenia płatności na raty w szczególnie uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi przypadkach biorąc pod uwagę możliwość płatnicze dłużnika.

     2. Od należności, w których opłaceniu udzielono innej ulgi nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty.

    3. Brak terminowej zapłaty odroczonej należności lub raty wierzytelności, powoduje natychmiastową wymagalność należności wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu płatności.

§4 Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności następuje:

 1. na podstawie decyzji – w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno – prawnym;

 2. w drodze umowy – w odniesieniu do należności cywilno – prawnych.

§5 Burmistrz Świecia do 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie o liczbie i kwocie udzielonych umorzeń i innych ulg w spłacie wierzytelności.

  §6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

  §7 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

   Przewodniczący
   Rady Miejskiej
   Jerzy Wójcik

   UZASADNIENIE

   Przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują możliwość ustalenia przez Radę Miejską szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg, takich jak odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty tych należności oraz do wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

   Proponowana uchwała dawałaby możliwość umarzania należności, które są nieściągalne ze względu na brak majątku, z którego można by było zaspokoić zadłużenie.

   Zdarza się też, że nie można znaleźć dłużnika w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego lub dłużnik umiera i nie pozostawia spadkobiercy, a sprawy majątkowe pozostają nieuregulowane. Częstym przypadkiem jest zwrot tytułów wykonawczych wystawionych na zaległości z adnotacją brak możliwości ściągnięcia zadłużenia z tytułu których Gmina ponosi koszty egzekucji i nie ma możliwości ich odzyskania.

   Uzasadnionym jest też umarzanie wierzytelności, gdzie koszty ich dochodzenia przewyższają kwoty uzyskane z egzekucji.

   Uchwała przewiduje również udzielanie ulg na wniosek dłużnika.

   Proponuje się umorzyć, rozłożyć na raty lub przesunąć termin płatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Najczęściej są to zdarzenia losowe lub względy społeczno
   – gospodarcze.

  metryczka


  Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
  Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 12:05:25)

  Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 12:22:34)
  Zmieniono: zmiany redakcyjne

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 1903