Uchwała Nr 14/02


Uchwała Nr 14/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r.


o wyborze przewodniczącego doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )  oraz § 60 Statutu Gminy Świecie  ( Dz. U. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz. 707 )


R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wybrać na przewodniczącego doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa radnego p. Zdzisława Plewę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Przewodniczący
                                                                                      R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                              Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e

Rada w głosowaniu jawnym  ( większością głosów )  dokonała wyboru p. Zdzisława Plewy   na przewodniczącego doraźnej  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Stosownie do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Komisji jest zasadny.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 15:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1868