Uchwała Nr 282/05

Uchwała Nr 282/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Czaple”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 2
pkt 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Res
trukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania “Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 284 poz. 2846),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdzić “Plan rozwoju miejscowości Czaple”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Działanie “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” służy mobilizacji lokalnych społeczności i pobudzaniu aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości. Wyrażenie woli współdziałania lokalnej społeczności w celu zainicjowania przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscowości Czaple odbyło się w formie podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czaple w sprawie przyjęcia dokumentu pn. “Plan rozwoju miejscowości Czaple”.

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wymaga zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Czaple” przez Radę Miejską w Świeciu. Uchwała stanowić będzie jeden z niezbędnych załączników do wniosku, jak również pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację dalszego współdziałania w celu dalszego rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych swojej miejscowości.

załącznik (56kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 maja 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2005, 11:42:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (7 września 2005, 11:11:41)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1815