Uchwała Nr 270/05

UCHWAŁA NR 270/05

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2005:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 153.835,-zł, plan po zmianach wynosi

62.422.951- zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.835,-zł, plan po zmianach wynosi

63.922.951,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej – Przychody i wydatki zakładów budżetowych
i środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
oraz w załączniku Nr 7 – Plan Finansowy zadań zleconych na 2005 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale związane są głównie z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją o obniżeniu subwencji oświatowej o 580.275,- zł oraz informacjami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Ministerstwo Finansów przekazało informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej
w tym części oświatowej. Z wyliczeń wynika, że otrzymaliśmy subwencję oświatową niższą o 580.275,- zł (rozdz. 75801) o tę kwotę zmuszeni jesteśmy obniżyć na ten czas plan wynagrodzeń w Oświacie. Pod koniec roku wynagrodzenia zostaną szczegółowo przeliczone i brakująca kwota zostanie przekazana ze środków planowanych na poręczenia.

Starostwo Powiatowe po uchwaleniu budżetu przekazało nam informację o wysokości dotacji przekazanej na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 9.700,- zł
(rozdz. 75020).

Ponadto nastąpiła korekta kwot dotacji na zadania zlecone:

  • o 23.000,- zł (rozdz. 85212) – zwiększony został plan na wypłatę zasiłków rodzinnych;

  • o 51.100,- zł (rozdz. 85214) – zwiększone są środki na zasiłki i pomoc w naturze;

  • o 2.000,- zł (rozdz. 85214) – zmniejszony został plan na wypłatę zasiłków okresowych;

  • o 200,- zł (rozdz. 85228) – zmniejszone zostały środki na usługi opiekuńcze;

  • o 334.840,- zł (rozdz. 85295) – zwiększa się plan z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”.

Otrzymaliśmy promesę na 10.000,- zł (rozdz. 90004) – na usadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy z WFOŚr i GW.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów oraz do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

W planie wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,- zł (rozdz. 60016) środki na dofinansowanie przebudowy ul. Sportowej realizowanej przez Starostwo Powiatowe. Kwota ta w formie dotacji celowej zaplanowana została w budżecie na rok 2004. Opóźnienie w rozstrzygnięciu programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spowodowało przesunięcie w realizacji tego zadania przez Powiat, co skutkowało tym, że nie było potrzeby przekazania dotacji celowej z budżetu na 2004 rok.

Na dotację tą przeznacza się środki w wysokości 100.000,- zł (rozdz. 75704) zaplanowane na poręczenie i gwarancję. Otrzymaliśmy informację z Banku Millenium, że ZEC spłacił poręczony przez Gminę kredyt w związku z tym środki te mogą zostać przeznaczone na powyższe zadanie.

Dokonuje się również zmian w załączniku nr 5 dotyczącym środków specjalnych.

Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała darowizny na dożywianie dzieci oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię, w związku z tym zwiększa się stan środków na początek roku o kwotę 16.100,- zł i po zmianie stan środków wynosi 17.100,- zł.

Kwotę tą rozdysponowuje się zgodnie ze wskazanym celem przez darczyńców 4.600,- zł
(§ 4220) na dożywianie i 11.500,- zł (§ 4210) na zakupy i wyposażenie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 lutego 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (25 maja 2005, 09:00:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1709