Uchwała Nr 281/05

Uchwała Nr 281/05

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do przygotowania dokumentów niezbędnych do przygotowania emisji obligacji i alternatywnie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Na podstawie art. 8 ust 2 pkt 9 lit. “b” i “c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. 1.Upoważnić Burmistrza do opracowania niezbędnej dokumentacji wymaganej do przygotowania emisji obligacji i alternatywnie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki
o wartości do 6.000.000,- zł.

  1. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji, kredytu lub pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie budowy Hali Widowiskowo – Sportowej.

§ 2. 1. Emisję obligacji i alternatywnie zaciągnięcie kredytu lub pożyczki zrealizować
w latach 2006 i 2007.

  1. Spłatę zadłużenia zaciągniętego w sposób określony w § 1 przewidzieć od 2010 roku.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej jest zadaniem inwestycyjnym wynikającym ze Strategii Rozwoju Gminy Świecie - Przygotowanie do Przyszłości. Zadanie to jest przygotowane do realizacji i w roku bieżącym rozpoczęte zostaną prace budowlane. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 – 2009 przewiduje realizację tego zadania inwestycyjnego w latach 2004 – 2007. W montażu finansowym przewiduje się, że budowa Hali zostanie w części sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Analizując możliwości tego Funduszu do 2008, uzyskanie pieniędzy z tego źródła jest mało realne. W tej sytuacji zrealizowanie tego projektu możliwe będzie przy większym zaangażowaniu budżetu Gminy lub pozyskaniu zwrotnego finansowania z emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu ewentualnie pożyczki.

Analizując potrzeby finansowe na realizację zadań bieżących oraz zaplanowanych zadań inwestycyjnych, uzasadnione jest zwiększenie naszego zadłużenia o niezbędną kwotę na zrealizowanie budowy Hali. Pozyskanie pieniędzy z obligacji, kredytu lub pożyczki
w wysokości do 6.000.000,- zł nastąpiłoby głównie w 2006 a częściowo w 2007 roku.
W specyfikacji szczegółowych warunków zamówienia należy założyć, że obsługa w taki sposób zaciągniętego zobowiązania poza odsetkami nastąpiłaby po 2009 roku. W 2009 roku zakończona zostanie spłata zaciągniętego kredytu o wartości prawie 5 mln zł i wykupiona zostanie ostatnia wyemitowana w 2002 r. transza obligacji. Pozwoli to na spokojną obsługę zadłużenia, o którym mowa w niniejszym projekcie uchwały. Podjęcie uchwały pozwalającej na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia emisji obligacji, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki będzie wyrażeniem woli Rady Miejskiej na pozyskanie zwrotnego finansowania z przeznaczeniem na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej.

W oparciu o przygotowane dokumenty i zebrane oferty zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej określający zasady i warunki emisji obligacji, zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 kwietnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 maja 2005, 11:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973