Uchwała Nr 280/05

Uchwała Nr 280/05

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 ),

uchwala się, co nastepuje :

§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2004.

§ 2 Udzielić absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2004r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W ciągu całego 2004 roku gmina posiadała płynność finansową i zobowiązania realizowane były terminowo i zgodnie z przepisami oraz postanowieniami umów.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świeciu oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenili stopień realizacji budżetu jako prawidłowy.

Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Świecia. Rada zapoznała się z treścią uchwały Nr 11/Kr/2005 z dnia 19 kwietnia 2005r. Składu Orzekającego Nr 2 RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2004 – do wniosku uwag nie wniesiono.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 kwietnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 maja 2005, 11:32:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712