Uchwała Nr 279/05

UCHWAŁA NR 279/2005

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

Z DNIA 31 MARCA 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04
z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 270/05 z dnia 24 lutego 2005r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.600,-zł, plan po zmianach wynosi

62.427.551- zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600,-zł, plan po zmianach wynosi

63.927.551,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej - Plan finansowy zadań zleconych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej-

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k ie j

Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia stanu środków GFOŚr i GW wynikających ze sprawozdania za 2004 rok i rozdysponowania ich na zadania inwestycyjne oraz zakwalifikowania wydatków w odpowiednią podziałkę klasyfikacji budżetowej po rozstrzygnięciu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotację w wysokości 4.600,- zł (rozdz. 85213) na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Gmina przystąpiła do programu rządowego “Posiłek dla potrzebujących” i uzyskała dofinansowanie w wysokości 550.000,- zł. Środki zarówno własne jak i dofinansowanie muszą być szczegółowo rozliczone w związku z tym:

w ramach środków przeznaczonych na pomoc społeczną wyodrębnia się środki własne
z rozdz. 85214 w wysokości 550.000,- zł na “Posiłek dla potrzebujących”, przenosząc je do rozdziału 85295.

Po rozstrzygnięciu konkursów ofert na dofinansowanie zadań publicznych przenosi się kwotę zaplanowaną na pomoce różnym jednostkom w rozdz. 75095 na:

 • organizację Olimpiady Specjalnej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 1.500,- zł (rozdz. 92695);

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i profilaktykę prowadzoną przez Związek Niewidomych w wysokości 1.000,- zł (rozdz. 85311);

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i profilaktyką prowadzoną przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów – 1.000,- zł (rozdz. 85311);

 • udział w obchodach rocznic państwowych i kultywowanie tradycji przez Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – 1.000,- zł (rozdz. 92195).

Poza tym zmienia się klasyfikacja na prowadzenie świetlicy przez Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych z § 2630 na § 2820, który został wyodrębniony od początku roku wyłącznie dla stowarzyszeń.

GFOŚR I GW

Poza zmianami w budżecie dokonuje się zmian w planie GFOŚr i GW wprowadzając stan na początek roku wynikający ze sprawozdania w wysokości 365.342,- zł.

W ramach GFOŚr i GW wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

 1. “Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II”.

  W roku bieżącym jest jeszcze szansa na złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania
  z EFRR. Jeżeli nasz projekt zostanie zakwalifikowany musimy posiadać wkład własny.
  W związku z tym na budowę kanalizacji w Strefie przeznacza się z GFOŚr i GW
  - 250.000,- zł.

  Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie pozwoli na zlokalizowanie nowych podmiotów gospodarczych i jednocześnie ułatwi funkcjonowanie podmiotów tam już działających. Projekt Strefy obejmuje budowę infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej, dróg.

  Tak przygotowany projekt może być dofinansowany w ramach Działania 3.2 ZPORR.

  Wartość całego projektu wyceniona została na 8.911.000,- zł. Realizacja projektu zakończona zostanie w 2007 roku. W roku bieżącym przeznacza się na wymagany udział własny 250.000,-zł pozostałą kwotę udziału własnego należy zaplanować w latach
  2006 i 2007.

 2. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie – 50.000,- zł.

Na terenie Osiedla Mieszkaniowego w Sulnowie przewidziane jest wybudowanie 40 jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Obecnie część obiektów jest już zrealizowanych i oddanych do użytkowania, pozostałe są w trakcie lub na etapie przygotowania do budowy. Obecnie dużym problemem osób użytkujących budynki jest odprowadzenie wód deszczowych. Na realizację infrastruktury technicznej posiadamy opracowany projekt techniczny. Zaplanowana kwota 50.000,- zł pozwoli na rozpoczęcie prac, które winny być kontynuowane w latach kolejnych na co należy zaplanować finansowanie w przyszłości.

Po rozdysponowaniu środków, planowany stan GFOŚr i GW na koniec roku wynosi
5.342,- zł.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333