Uchwała Nr 278/05

Uchwała Nr 278/05

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

uchwala się co następuje:

§1. Przyjąć do realizacji w latach 2004 - 2009 zadania inwestycyjne wymienione
w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 263/05 z dnia 27 stycznia 2005 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

W związku z możliwością rozpoczęcia już w 2005 roku budowy infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie przedkładam niniejszy projekt, który może być dofinansowany z EFRR w ramach Działania 3.2 ZPORR.
Z analizy planu finansowego powyższego działania wynika, że istnieje szansa na dofinansowanie projektu jeszcze w 2005 roku. Dlatego nowy plan zadań inwestycyjnych przewiduje rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym. W związku z tym,
że wartość projektu jest stosunkowo wysoka, przewiduje się dłuższy okres jego realizacji, tzn. do 2009 roku. Taki harmonogram daje możliwość na dofinansowanie projektu w dwóch okresach programowania budżetu UE, obecnym 2004 - 2006 i przyszłym 2007 - 2013.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:23:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1698