Uchwała Nr 277/05

UCHWAŁA NR 277/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia31 marca 2005 r.

w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

uchwala, co następuje:

§1 Rada Miejska w Świeciu popiera uchwałę nr XLIV/762/05 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją:

1) art. l pkt 17 lit. h ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, póz. 1845) poprzez konsekwencje, jakie wywołuje on przy stosowaniu art. 28 ust. l ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, póz. 1966)

a) z art. 2, art. 70 oraz art. 165 i art. 167 ust. l, w związku z art. 166 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z art. 3 ust. l oraz art. 9 ust. l i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowanej przez Polskę (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, póz. 607), a w konsekwencji także z art. 9 i art. 91 ust. 2
w związku z art. 241 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

a) z art. 2, art. 70, art. 92 ust. l, a także z art. 165 i art. 167 ust. l, w związku z art. 166 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z art. 3 ust. l oraz art. 9 ust. l i 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego,
a w konsekwencji także z art. 9 i art. 91 ust. 2, w związku z art. 241 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, póz. 2878)

a) z art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, póz. 1112, Nr 137, póz. 1304, Nr 203, póz. 1966, Nr 213, póz. 2081 i Nr 228,
poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, póz. 959 i Nr 179, póz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, póz. 71),

b) z art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781),

c) z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie,
w jakim przepis ten przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej nakazuje brać pod uwagę “zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych";

a to w związku z art. 32 i art. 70 oraz art. 167 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi największą część dochodów budżetu Gminy Świecie. Podlega ona, zwłaszcza od roku 2002, ciągłej destabilizacji w wyniku wprowadzania zmian w rozporządzeniu dotyczącym sposobu jej podziału, które nie mają żadnego związku
z ewentualną zmianą zakresu zadań oświatowych
jednostek samorządu terytorialnego.
W naszej Gminie uległa ona w tym czasie znacznemu relatywnemu obniżeniu, mimo że zakres zadań oświatowych, realizowanych przez naszą Gminę na podstawie ustaw nie tylko się nie zmniejszył, ale uległ znacznemu rozszerzeniu (tak jak w innych JST). W załączeniu przedstawiamy dane dotyczące dynamiki części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez naszą Gminę od roku 2000, na tle ogólnych danych obrazujących zakres realizowanego zadania.

W tej sytuacji - podobnie jak Rada Miejska Łodzi - uznajemy, że:

1. Usunięcie z ustawy Karta Nauczyciela przepisu dotyczącego obowiązku ustalenia standardów oświatowych, które nastąpiło po kilku latach jawnego deklarowania przez rząd braku woli ich określenia, uniemożliwia rzetelne ustalanie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Pozostawienie faktycznego ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej w kompetencji ministra, zamiast określenia zasad tego ustalenia w ustawie i przekazania ministrowi jedynie kompetencji wykonawczych, oczywiście niezgodne z Konstytucją, prowadzi między innymi do znacznej i niczym nie uzasadnionej destabilizacji tego dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla naszego miasta.

3. Rozporządzenie o sposobie podziału subwencji, zarówno w wersji obecnie obowiązującej, jak i w ustawicznie zmienianych wersjach poprzednich, podlega ciągłym zmianom bez związku z zakresem zadań oświatowych realizowanych przez JST, w tym przez nasze miasto, zatem jest niezgodne z delegacją ustawową, nawet w jej obecnym, ogólnikowym brzmieniu.

Popieramy działania Związku Miast Polskich, wspierające wystąpienie Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Ich celem jest wykazanie, że wyżej wymienione okoliczności, niezgodne z Konstytucją RP i z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, w istotny sposób ograniczają możliwość prawidłowego wywiązania się
z nałożonych ustawowo obowiązków nie tylko na samorząd miasta Łodzi, ale także naszego miasta oraz innych miast.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1560