Uchwała Nr 276/05

UCHWAŁA NR 276/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz art.39, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn
. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§1 Przyjąć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym określający:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
 2. formy udzielania stypendium szkolnego,
 3. tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego,
 4. tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego.

§2 Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty,

 2. placówce – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży o których mowa w art.16, ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki , szkołę ponadgimnazjalną, kolegium nauczycielskie, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych,

 3. uczniu – należy przez to rozumieć uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, wychowanka ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży o których mowa
  w art.16, ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki , uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

§3 Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Gminy Świecie uczniom i słuchaczom placówek o których mowa w §2, pkt.2.

I Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§4 Stypendium szkolne przyznaje się w następującej wysokości

 1. 80% kwoty o której mowa w art.6, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zmianami) zaokrąglona do pełnych złotych,

 2. 100% kwoty o której mowa w art.6, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami)2
  w przypadku:

  1. bezrobocia obojga rodziców ucznia,

  2. posiadania przez ucznia co najmniej czworo rodzeństwa,

  3. ciężkiej lub długotrwałej choroby któregoś z członków rodziny ucznia.

 1. do 200% kwoty o której mowa w art.6, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami)3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach w których wskazane będzie udzielenie stypendium w kilku formach jednocześnie.

II Formy udzielania stypendium szkolnego

§5 Formami stypendium szkolnego są:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ,
 4. świadczenia pieniężne, jeżeli nie ma możliwości lub celu zastosowania form pomocy o których mowa w pkt.1,2,3

§6 Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

III Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§7 1.Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Świecia w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Upoważnia się dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie do przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół i gimnazjów.
 2. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania do przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nie wymienionych w ust.2.

  §8 Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

  §9 1. Uprawnionymi do składania wniosków, o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

    1. rodzice bądź opiekunowie prawni ucznia ,
    2. pełnoletni uczeń.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych należy składać do dnia 15 października, a w pozostałych przypadkach do dnia 15 września:

 1. w sekretariacie placówki do której uczęszcza uczeń dla placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie,
 2. w sekretariacie Ośrodka Oświaty i Wychowania dla pozostałych placówek.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach wnioski o których mowa w ust.2 można składać w terminie późniejszym.

4. Wnioski o których mowa w ust.1 można składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§10 Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być także przyznana z urzędu.

§11 Dyrektor placówki w której rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń złoży wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może w celu zaopiniowania wniosku przeprowadzić wcześniejsze konsultacje z komisją stypendialną powołaną w placówce.

§12 Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza spełnianie warunków określonych w art.90d, ust7 i 8 ustawy do otrzymania stypendium szkolnego dla uczniów korzystających ze świadczeń pieniężnych Ośrodka Pomocy Społecznej w formie zaświadczenia wydawanego w szczególności na wniosek:

 1. dyrektora placówki dla której organem prowadzącym jest Gmina Świecie,
 2. Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania dla placówek nie prowadzonych przez Gminę Świecie.

§13 Osoby, które nie korzystają ze świadczeń pieniężnych Ośrodka Pomocy Społecznej do wniosku o którym mowa w §9 ust.2 oraz w §21 ust.2 załączają zaświadczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym wniosek został złożony.

§14 Jeżeli stypendium szkolne będzie udzielone uczniowi w formie pomocy o charakterze rzeczowym, to jego realizacja następować będzie w formie zakupów o charakterze edukacyjnym bezpośrednio przez placówki do których uczęszcza ten uczeń lub na drodze refundacji kosztów dojazdu do placówki.

§15 Realizacja stypendium szkolnego o formie zakupów o charakterze edukacyjnym w przypadku gdy zakupy te nie mogą być dokonane przez placówkę, nastąpić może także na drodze refundacji wydatków poniesionych przez rodziców lub pełnoletniego ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

§16 Jeżeli stypendium szkolne będzie udzielone uczniowi w formie refundacji kosztów zajęć edukacyjnych w tym wyrównawczych realizowanych w szkole jak i poza nią i wykraczających poza program nauczania, to refundacja ta następuje bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego dany rodzaj zajęć.

§17 1.Jeżeli stypendium szkolne będzie udzielone uczniowi w formie pieniężnej to wypłata stypendium następować będzie:

 1. dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie - bezpośrednio w tych placówkach,
 2. dla uczniów pozostałych placówek- w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu

2. Stypendium szkolne wypłaca się za miesiąc z dołu.

§18 Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§19 Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w innych okresach niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności kwoty o której mowa w §4 pkt3, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych – dziewięciokrotności tej kwoty.

§20 Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ wydający decyzję w sprawie przyznania stypendium szkolnego o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

IV Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§21
1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności z powodu wypadku, śmierci osoby najbliższej, pożaru, kradzieży ,może być przyznany zasiłek szkolny.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

§22 Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§23 Wysokość zasiłku szkolnego przyznaje się w zależności od sytuacji będącej wynikiem zdarzenia losowego maksymalnie do pięciokrotnej wartości kwoty o której mowa w § 4, pkt.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny można przyznać kilka razy w roku.

§24 Zasiłek szkolny udziela się w zależności od formy jego przyznania w sposób określony w §14, §15 lub w §16.

V Przepisy przejściowe i końcowe.

§251. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku rozpatruje się na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Stypendium szkolne przyznane na wniosek o którym mowa w ust. 1 może być udzielone za okres od 1 stycznia 2005 roku.

§26 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§27 Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) nałożyła na Gminy nowe zadanie własne. Stała się nim realizacja zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankom ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku nauki oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1868