Uchwała Nr 275/05

Uchwała Nr 275/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie promocji gminy poprzez umieszczenie na sztandarze Jednostki Wojskowej w Bydgoszczy herbu Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ufundować dla 1 Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia Jednostki Wojskowej 1190 w Bydgoszczy sztandar, na którym, oprócz innych symboli, umieszczony zostanie herb Gminy Świecie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

I Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia jest oddziałem wchodzącym w skład Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Jednym z zadań batalionu jest zapewnienie łączności Brygady, czyli funkcji, którą jeszcze niedawno realizował 12 Pułk Radioliniowo-Kablowy w Świeciu.

Wielu żołnierzy zawodowych pracujących poprzednio w Jednostce Wojskowej w Świeciu i nadal tu mieszkających, pracuje obecnie w Bydgoszczy, w 1 Batalionie Dowodzenia i Zabezpieczenia. Istnieje więc naturalny związek między rozformowanym 12 Pułkiem Radioliniowo-Kablowym, a 1 Batalionem Dowodzenia i Zabezpieczenia.

Dowództwo Brygady i Batalionu zapewnia, że w każdej chwili gotowe jest nieść pomoc mieszkańcom Świecia w razie potrzeby i uczestniczyć w życiu miasta (np. przyjazd kompanii honorowej na uroczystości patriotyczne).

metryczka


Wytworzył: Rady Miejskiej w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:17:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2650