Uchwała Nr 274/05

UCHWAŁA Nr 274/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 41/2, 421/3 położonych we wsi Grucznie zatwierdzonego uchwałą Nr 232/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. i opublikowanej w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 115 z dnia 25 listopada 2004 r. w zakresie przeznaczenia części działki 41/2 pod zabudowę siedliskową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przystąpić do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek Nr 41/2, 421/3 położonych we wsi Gruczno zatwierdzonego uchwałą Nr 232/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. i opublikowaną w Dz. U. Województwa Nr 115 z dnia 25 listopada 2004 r. w zakresie przeznaczenia części działki 41/2 pod zabudowę siedliskową.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Właściciel działki 41/2 położonej we wsi Gruczno w dniu 11.01.2002 r. złożył wniosek w/g kompetencji do Starostwa Powiatowego w Świeciu o przeznaczeniu swych gruntów pod zalesienie na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. W wyniku nowelizacji powyższej ustawy Starostwo Powiatowe przedłożyło pismem z dnia 16.07.2003 r. do Gminy Świecie wszystkie wnioski rolników w tym dla dz. 41/2 o ujęcie w niniejszym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem ich pod zalesienie.

Powyższe wnioski zostały przyjęte i podjęto uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą nr 232/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. i opublikowaną w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 115 poz. 1958 z dnia 25 listopada 2004 r. został zatwierdzony plan dla dz. 41/2 z przeznaczeniem pod zalesienie.

W dniu 16 grudnia 2004 r. właściciel dz. 41/2 wystąpił do Rady Miejskiej w Świeciu
o uchylenie tej uchwały, gdyż przeznaczenie całości działki 41/2 pod zalesienie pozbawiło go możliwości realizacji zabudowy siedliskowej.

W dniu 03.02.2005 właściciel działki 41/2 złożył pismo o dokonanie zmiany w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając część działki pod zabudowę siedliskową a pozostały teren pozostawiając jako grunt rolny przy całkowitej rezygnacji
z zalesienia.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1886