Uchwała Nr 272/05

UCHWAŁA NR 272/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z póżń. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 209/04 z dnia 1 kwietnia 2004 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania obszaru objętego planem zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym jego integralną część.

 1. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

 2. Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi
  i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 2 Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 3 Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:

planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały,

rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć taką funkcję, która powinna przeważać na działce,

funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć funkcję inną niż podstawowa, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy razy liczba kondygnacji do powierzchni terenu.

§ 4 Do niniejszej uchwały dołącza się:

1) rysunek planu jako załącznik nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dotyczące całości terenu objętego planem

§ 5 Przeznaczenie terenów

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

  1. zabudowy produkcyjnej i składowej – oznaczonej symbolem P,
  2. zabudowy usługowej (w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2) - oznaczonej symbolem U,
  3. zabudowy handlowej dopuszczającej realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z wyłączeniem handlu artykułami spożywczymi – oznaczonej symbolem UC
  4. komunikacyjne z przeznaczeniem na:
    1. drogę ekspresową – oznaczoną symbolem KE,
    2. drogę lokalną – oznaczoną symbolem KL,
    3. drogę dojazdową – oznaczoną symbolem KD,
  5. stacji transformatorowej – oznaczonej symbolem EE.

2. Jeżeli ustalenia planu przewidują możliwość wybudowania nowego budynku czy zachowania budynku istniejącego jest to równoznaczne z umożliwieniem dokonywania rozbudowy, przebudowy, adaptacji na funkcję przewidzianą w planie, remontów i innych działań inwestycyjnych, pod warunkiem zgodności z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami szczególnymi.

§ 6 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Teren objęty planem nie podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

2. W terenach komunikacyjnych miejsca nie przeznaczone do ruchu kołowego i pieszego należy obsadzić zielenią niską i/lub wysoką, pod warunkiem niepogarszania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. W terenach produkcyjnych, składowych i usługowych oraz handlowych zieleń należy lokalizować w szczególności wokół budynków, placów manewrowych, wzdłuż chodników, między pasem drogowym i linią zabudowy. Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z drzewami i krzewami. W szczególności należy zwiększyć ilość nasadzeń krzewów ozdobnych przy wejściu głównym na teren działki, jak i przy wejściu do budynków biurowo-administracyjnych.

4. Ze względu na występowanie gruntów organicznych zaznaczonych na rysunku planu, możliwość zabudowy może być dopuszczona, po przeprowadzeniu badań geotechnicznych gruntu, które określą rodzaj prac niezbędnych do posadowienia obiektów budowlanych.

5. Należy zdjąć próchniczą warstwę gleby i wykorzystać do użyźnienia lub rekultywacji gleb na obszarze niezabudowanym.

6. Prace odwodnieniowe gruntów organicznych wykonać w sposób nie naruszający trwale naturalnych stosunków wodnych.

7. Wzdłuż rowu melioracyjnego pas terenu o szerokości 5 m od istniejącego rowu przeznacza się pod zieleń niską i/lub wysoką.

8. Zespoły zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha lub centra handlowe i usługowe o powierzchni użytkowej nie mniej niż 1 ha oraz drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej o długości nie mniejszej niż 1 km stanowią przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

§ 7 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą nie występują obiekty czy tereny objęte ochroną konserwatorską.

2. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych został odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1) zatrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego burmistrza.

§ 8 Ustalenia dla terenu 1 KE

1. Przeznaczenie terenu

1) Funkcja podstawowa komunikacyjna – droga ekspresowa.

2) Funkcja uzupełniająca infrastrukturalna - sieci infrastruktury technicznej, obiekty budowlane i urządzenia techniczne.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie określa się

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1) Wprowadza się zakaz lokalizacji:

  1. tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,
  2. obiektów małej architektury.

2) Nośniki reklamowe należy lokalizować w odległości minimum 55 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej jezdni (na odcinku występowania dwóch jezdni – 40 m), w jednej linii, jak i w stałej odległości między sobą (minimum 10 m), o jednakowej wysokości, materiale i kolorystyce.

3) W celu prawidłowej obsługi ruchu drogowego i eksploatacji drogi, dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, obiektów i urządzeń technicznych.

4) Dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej w sposób nie powodujący pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5) Wszelkie inwestycje w pasie drogowym wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Poszerza się istniejący pas drogowy o maksymalnie 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

Nie występują.

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Wprowadza się zakaz podziałów geodezyjnych wewnątrz terenu 1 KE.

2) Dopuszcza się scalenie działek.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) Wody deszczowe z dróg należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych.

2) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla terenu ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 9 Ustalenia dla terenu 4 KL

1. Przeznaczenie terenu

1) Funkcja podstawowa komunikacyjna - droga gminna kategorii lokalnej.

2) Funkcje uzupełniające:

  1. komunikacyjna - miejsca parkingowe,
  2. infrastrukturalna - sieci infrastruktury technicznej, obiekty budowlane i urządzenia techniczne,
  3. inna - obiekty małej architektury, zieleń niska i/lub wysoka
 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie określa się

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1) Wprowadza się zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

2) Nośniki reklamowe należy lokalizować w jednej linii, jak i w stałej odległości między sobą (minimum 10 m), o jednakowej wysokości, materiale i kolorystyce.

3) Na początku drogi możliwość lokalizacji zbiorczego stelaża lub pylonu reklamowego.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Nakaz realizacji pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających – 15 m.

2) Nakaz lokalizacji jezdni o szerokości minimum 6 m.

3) Wzdłuż jezdni należy wybudować chodniki (dopuszcza się jednostronny).

4) Dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej dwukierunkowej po jednej stronie drogi lub jednokierunkowych po obu stronach drogi.

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

Nie występują.

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Dopuszcza się scalenie działek.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Wprowadza się zakaz umieszczania obiektów kubaturowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) Adaptuje się geodezyjnie wydzielony pas drogowy.

2) Drogę należy połączyć z drogą powiatową relacji Świecie – Bydgoszcz.

3) Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

4) Wszelkie inwestycje związane z budową drogi należy uzgadniać z jej zarządcą.

5) Przewiduje się lokalizację infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

6) Planowane sieci infrastruktury technicznej należy wpiąć w sieci planowane lub istniejące w drodze powiatowej relacji Świecie – Bydgoszcz lub wzdłuż tej drogi.

7) Wody deszczowe z terenu drogi należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych.

8) Wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną należy uzgadniać z jej dysponentami.

9) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu wybudowania drogi teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z zakazem lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla terenu określonego w § 9 ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 10 Ustalenia dla terenów 2 KD, 3 KD, 5 KD, 6 KD, 7 KD

1. Przeznaczenie terenów

1) Funkcja podstawowa komunikacyjna - drogi gminne kategorii dojazdowej

2) Funkcje uzupełniające:

  1. komunikacyjna - miejsca parkingowe,
  2. infrastrukturalna - sieci infrastruktury technicznej, obiekty budowlane i urządzenia techniczne,
  3. inna - obiekty małej architektury, zieleń niska i/lub wysoka

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – nie określa się

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1) Wprowadza się zakaz umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

2) Nośniki reklamowe należy lokalizować w jednej linii, jak i w stałej odległości między sobą (minimum 10 m), o jednakowej wysokości, materiale i kolorystyce.

3) Na początku poszczególnych dróg możliwość lokalizacji zbiorczego stelaża reklamowego.

4) Przy zjeździe z drogi powiatowej relacji Świecie-Bydgoszcz możliwość lokalizacji zbiorczego pylonu.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Nakaz realizacji pasa drogowego o szerokości w liniach rozgraniczających – 15 m.

2) Nakaz lokalizacji jezdni o szerokości minimum 6 m.

3) Wzdłuż jezdni należy wybudować chodniki (dopuszcza się jednostronny).

4) Dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej dwukierunkowej po jednej stronie drogi lub jednokierunkowych po obu stronach drogi.

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

Nie występują.

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Dopuszcza się scalenie działek.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Wprowadza się zakaz umieszczania obiektów kubaturowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2) Istniejące linie elektroenergetyczne 110 i 220 kV – do zachowania, z możliwością zmiany ich przebiegu.

3) Linia średniego napięcia 15 kV, po realizacji docelowej sieci elektroenergetycznej do likwidacji.

4) Wzdłuż linii (łącznie po obu jej stronach) w pasie o szerokości:

  1. dla linii 15 kV – 12 m,

  2. dla linii 110 kV – 10-30 m,

  3. dla linii 220 kV – 50 m

tworzy się obszary ograniczonego użytkowania.

5) Wszelkie działania inwestycyjne w ww obszarach należy uzgadniać z dysponentem sieci elektroenergetycznej.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) Adaptuje się geodezyjnie wydzielone pasy drogowe.

2) Drogi będą łączyły się między sobą, a jedna z nich z drogą powiatową relacji Świecie – Bydgoszcz.

3) Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych.

4) Wszelkie inwestycje związane z budową dróg należy uzgadniać z jej zarządcą.

5) Przewiduje się lokalizację infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

6) Planowane sieci infrastruktury technicznej należy wpiąć w sieci planowane lub istniejące w drodze powiatowej relacji Świecie – Bydgoszcz lub wzdłuż tej drogi.

7) Wody deszczowe z dróg należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych.

8) Wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną należy uzgadniać z jej dysponentami.

9) Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu wybudowania ulicy teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu z zakazem lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla terenów określonych w § 10 ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 11 Ustalenia dla terenów 8 P/C-UC, 9 P/U-UC, 10 P/U-UC, 11 P/U-UC, 12 P/U-UC

1. Przeznaczenie terenów

1) Funkcje podstawowe:

   1. produkcyjna,
   2. składowa,
   3. usługowa (w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2).

2) Funkcje uzupełniające:

 1. mieszkalna dla właściciela nieruchomości w miejscu pozbawionym uciążliwości wynikającej z lokalizacji innych funkcji,
 2. handlowa (obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z wyłączeniem handlu artykułami spożywczymi),
 3. komunikacyjna - miejsca parkingowe,
 4. infrastrukturalna - sieci infrastruktury technicznej, obiekty budowlane i urządzenia techniczne,
 5. inna - obiekty małej architektury, zieleń niska i/lub wysoka, nośniki reklamowe.

3) W terenie 12 P/U - UC w ramach funkcji usługowej preferuje się realizację:

 1. centrum administracyjno-konferencyjnego,
 2. parków industrialnych, handlowych itp.,
 3. zespołów wystawienniczych,
 4. hotelu.

 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Należy opracować koncepcję zagospodarowania terenów z dopuszczeniem etapowania inwestycji.

2) Część biurową zespołu zabudowy należy lokalizować od strony drogi publicznej i wydzielić architektonicznie oraz kolorystycznie od pozostałej zabudowy.

3) Dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy wewnętrznych granicach działek budowlanych, pod warunkiem, że przylegająca do siebie zabudowa będzie posiadała tożsamą funkcję.

4) Dopuszcza się realizację 1 mieszkania dla właściciela na 1 działkę.

5) Między pasem drogowym a linią zabudowy mogą być lokalizowane nośniki reklamowe, zieleń, infrastruktura techniczna, obiekty małej architektury oraz parkingi.

6) Nośniki reklamowe należy lokalizować w jednej linii w stałej odległości między sobą (minimum 10 m), o jednakowej wysokości, materiale i kolorystyce.

7) Zakaz likwidacji istniejącego w terenach 8 P/U/UC i 10 P/U/UC rowu odwadniającego.

8) Należy zapewnić dostęp do ww rowu w trakcie prac konserwacyjnych i innych prac niezbędnych do utrzymania rowu we właściwym stanie.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Nie dotyczy

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1) Zabudowa w terenie 8 P/U-UC do zachowania.

2) Dopuszcza się adaptację zabudowy istniejącej w terenie 12 P/U-UC.

3) Zabudowa mieszkalna może podlegać działaniom inwestycyjnym, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, bez prawa powiększania kubatury.

4) Istniejący staw - bez zmian.

5) Wprowadza się następujące wymogi w stosunku do wysokości budynków:

  1. budynki produkcyjne, składowe i usługowe oraz handlowe z wyjątkiem usług wymienionych w punkcie b – maksymalnie 12 m,
  2. budynki biurowe, hotelowe itp. – maksymalnie 4 kondygnacje.

6) Należy zastosować dachy płaskie, łukowe i skośne o nachyleniu połaci maksymalnie 250, a w budynkach biurowych, hotelowych itp. o nachyleniu połaci 20-450.

7) Kształty budynków bez ograniczeń.

8) Od strony drogi krajowej zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

9) Ustala się następujące linie zabudowy:

a) minimum 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej,

b) minimum 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,

c) minimum 40 od planowanej drugiej jezdni (55 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej jezdni) drogi ekspresowej.

10) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie 50%.

11) Wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 0,9.

12) Minimum 20% terenu działki powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1) Przez teren objęty planem przebiega granica strefy ochronnej zakładu Frantschach Świecie SA.

2) Planowane funkcje są zgodnie z planem gospodarowania gruntami w ww strefie.

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1) Dopuszcza się dokonywanie scaleń istniejących działek.

2) Wtórne podziały nieruchomości na działki budowlane należy dokonywać na następujących zasadach:

pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w celu przyłączenia fragmentu działki do nieruchomości sąsiedniej oraz w terenie 9 P/U-UC - bez ograniczeń,

w innych terenach - minimalna wielkość nowopowstałej działki 3.000 m2.

3) Projekty podziałów, w wyniku których mają powstać więcej niż 2 działki budowlane muszą zawierać również koncepcję zagospodarowania terenu określającą lokalizację budynków, dróg dojazdowych, przyłączy sieci zewnętrznych oraz rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki odpadami, infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp.

4) Minimalna szerokość frontu działek ma wynosić 60 m.

5) Minimalny kąt nachylenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 500.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1) Ogrodzenie od strony dróg należy wykonać w jednakowej wysokości (maksymalnie 2 m).

2) Istniejące linie elektroenergetyczne 110 i 220 kV – do zachowania, z możliwością zmiany ich przebiegu,

3) Linia średniego napięcia 15 kV, po realizacji docelowej sieci elektroenergetycznej do likwidacji.

4) Wzdłuż linii (łącznie po obu jej stronach) w pasie o szerokości:

   1. dla linii 110 kV – minimum 10 m,

   2. dla linii 220 kV – minimum 15 m

wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej przeznaczonej na stały pobyt (powyżej 8 godzin) ludzi i zwierząt. Tereny należy przeznaczyć przede wszystkim pod parkingi, zieleń izolacyjną itp.

5) Wzdłuż linii (łącznie po obu jej stronach) w pasie o szerokości:

a) dla linii 15 kV – 12 m,

b) dla linii 110 kV – 10-30 m,

c) dla linii 220 kV – 50 m

tworzy się obszary ograniczonego użytkowania.

6) Dopuszczenie lokalizacji budynków na terenie obszarów ograniczonego użytkowania winno być poprzedzone obliczeniami lub pomiarami natężenia pola elektromagnetycznego.

7) Wszelkie działania inwestycyjne w ww obszarach należy uzgadniać z dysponentem sieci elektroenergetycznej.

8) Ze względu na występowanie tuż za północną granicą terenu objętego planem gruntów leśnych, z uwagi na przepisy przeciwpożarowe, nową zabudowę należy oddalić na odpowiednią odległość.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) Należy zapewnić dostęp do drogi powiatowej poprzez drogi gminne kategorii lokalnej i dojazdowej.

2) Zakaz lokalizacji zjazdów do drogi ekspresowej.

3) Ustala się następujące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe:

  1. tereny produkcyjne, usługowe, handlowe – minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników,

  2. tereny składowe – minimum 15 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników.

4) Dopuszcza się lokalizacje infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

5) Zasady obsługi terenów w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej:

a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej,

b) odprowadzanie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

c) zaopatrzenie w wodę z projektowanego wodociągu komunalnego,

d) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną z:

- napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, która po realizacji docelowej sieci elektroenergetycznej ulegnie likwidacji,

- kablowej sieci średniego napięcia 15 kV,

- kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV,

- dwóch stacji transformatorowych, z których jedna będzie zlokalizowana poza terenem planu,

f) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych,

g) gospodarka odpadami – rozwiązania przyjęte na terenie gminy.

6) Nakaz podłączenia się do infrastruktury technicznej.

7) Wody deszczowe z terenów produkcji, składów, usług i komunikacji należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych.

8) Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu realizacji ustaleń planu teren (w tym istniejący budynek mieszkalny) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla terenów określonych w § 11 ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) dla gruntów komunalnych – 0%,

2) dla pozostałych gruntów - 30%.

§ 12 Ustalenia dla terenu 13 EE

1. Przeznaczenie terenu

Teren przeznacza się pod kontenerową parterową stację transformatorową.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej przy granicy z terenem 6 KD.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Nie występują.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Nie występują.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Nie ustala się.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Należy zlokalizować stację transformatorową, a resztę terenu zazielenić.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

Nie występują.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Należy wydzielić teren o maksymalnych wymiarach 9 m x 11 m.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Nie wprowadza się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Należy zapewnić dostęp do drogi w terenie 6 KD.

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla terenów określonych w niniejszym paragrafie ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13 1. Do końca 2005 r. na części terenu obowiązują ustalenia przewidziane dla strefy ochronnej utworzonej dla przedsiębiorstwa FRANTSCHACH.

2. Do czasu wygaśnięcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej stosuje się do niej przepisy ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266) dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania.

§ 14 Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 15 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 16 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717) miejscowe plany, które zostały opracowane przed rokiem 1975 z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły swą ważność. W związku z tym należało opracować nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoliłby na realizację zabudowy różnym podmiotom gospodarczym. Wobec tego powyższe uzasadnienie jest zatwierdzoniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:12:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578