Uchwała Nr 271/05

UCHWAŁA NR 271/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu Aglomeracji Świecie – Bukowiec.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283 poz. 2841),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt planu Aglomeracji Świecie – Bukowiec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Ustawa Prawo wodne nakłada na wojewodów obowiązek wyznaczenia aglomeracji, czyli terenów, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje wyznaczane są w drodze aktu prawa miejscowego, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa, najpóźniej do dnia 31 marca br.

W związku z przystąpieniem do wyznaczania obszaru aglomeracji na terenie województwa Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki przedłożył do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Świeciu projekt planu Aglomeracji Świecie – Bukowiec. Projektowana aglomeracja obejmować będzie dwie gminy: Świecie i Bukowiec, co jest spowodowane wspólnym oczyszczaniem ścieków komunalnych.

Proces wyznaczania granic i obszarów aglomeracji będzie procesem dynamicznym i odzwierciedlać będzie działania podejmowane przez gminy m.in. w zakresie wyposażenia w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych. Konieczna będzie również okresowa aktualizacja granic i obszarów aglomeracji w miarę uzasadnionych potrzeb.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 marca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 kwietnia 2005, 14:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2080