Uchwała Nr 8/02

Uchwała Nr 8/02

R a d y   M i e j s k i e j   w   Świeciu
z dnia 05 grudnia 2002r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 pkt l i 2 ustawy z dnia 12    stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze  zmianami)


Rada Miejska uchwala:

§ 1


1. Określić stawkę podatku od posiadania psów:
a) od każdego psa w gminie                                              - 50,-zł
b) od każdego psa na wsi powyżej dwóch w gospodarstwie rolnym
   za wyjątkiem pilnujących stada.                                        - 50,-zł
2. Dla prowadzących hodowlę psów rasowych obowiązek podatkowy powstaje od 6 miesiąca życia psa.


§ 2


Podatek pobiera się w wysokości pełnej stawki, jeżeli obowiązek powstał przed l lipca, natomiast połowę stawki określonej w § l pkt l, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu  l lipca.

§ 3


Podatek  płatny jest w  ratach- tj. I rata do dnia 31 marca, II rata do dnia 31 lipca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4


Pobór podatku od posiadania psów ustala się w drodze inkasa przez sołtysów, wpłaty dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego oraz na konto Urzędu Miejskiego w BIG Bank Gdański S.A. Świecie nr 22116022020000000060897881


§ 5


Inkasenci zobowiązani są do sporządzania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku wykazów mieszkańców wsi posiadających, psy podlegające podatkowi i bieżącego zawiadamiania Urzędu o przypadkach wejścia w posiadanie psa w ciągu roku.


§ 6


Uchylanie się od uiszczania podatku podlega karze z ustawy karno - skarbowej.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 8


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od l stycznia 2003r.


§ 9


Traci moc uchwała Nr 385/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 listopada 2001r.


                                                                                               Przewodniczący
                                                                                         R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                                 Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e :
Zgodnie z przepisami cytowanymi w uchwale. Rada Miejska, ustala na każdy rok stawkę
podatku od posiadania psów oraz zasady płatności tego podatku.
Na rok 2003 proponuje się przyjąć stawkę podatku od posiadania psów w kwocie 50,-zł, co stanowi maksymalną stawkę wynikającą z ustawy, a zasady płacenia podatku pozostawić bez zmian.
Od kilku lat przy płaceniu podatku właściciele psów otrzymują znaczek identyfikacyjny dla psa z oznaczeniem: Urzędu Miasta Świecie, numeru ewidencyjnego oraz roku, za który opłacono podatek.
W roku 2003 przewiduje się, że przyjmując stawkę proponowaną w uchwale uzyska się dochód w wysokości około 30.000,-zł, co odpowiada ilości 600 psów na terenie miasta i gminy Świecie.
Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku od
posiadania psów nie pobiera się:
- za jednego psa będącego w posiadaniu osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
- za jednego psa od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych po dwa na każde gospodarstwo.
 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 10:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2274