Uchwała Nr 269/05

UCHWAŁA NR 269/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z późn. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 207/04 z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany przeznaczenia jednostki bilansowej 17 UH na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednostkę bilansową 35 US/UO na teren przeznaczony pod usługi, składy, handel wr
az z zabudową mieszkaniową oraz część terenu jednostki bilansowej 5 MW, U, A na teren parkingu na samochody osobowe w planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką
i Chmielniki zatwierdzonego uchwałą nr 474/02 Rady Mie
jskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, poz. 2474),

po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie

uchwala się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym jego integralną część.

 1. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

 2. Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny nr 1 obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie
  z treścią niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
  lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 3. zasady ochrony środowiska i przyrody,
 4. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 5. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Ze względu na niewystępowanie ustalenia planu nie określają:

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

2) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym również linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 3. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

 3. zmienianym planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką
  i Chmielniki w mieście Świeciu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 474/02 z dnia 26 września 2002 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 122, poz. 2474 z dnia 30 października 2002 r.,

 4. funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć takie funkcje, które powinny przeważać na obszarze objętym planem,

 5. funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć funkcję inna niż podstawowa, która uzupełnia lub wzbogaca funkcję podstawową.

§ 5. Do niniejszej uchwały dołącza się:

1) rysunek planu jako załącznik nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

Dział II

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 6. 1. Tereny objęte planem przeznacza się odpowiednio pod następujące funkcje podstawowe:

 1. mieszkaniową wielorodzinną – oznaczoną symbolem MW,
 2. usług nieuciążliwych - oznaczoną symbolem U,
 3. składową – oznaczoną symbolem S,
 4. handlową – oznaczoną symbolem UH,
 5. komunikacyjną, parking – oznaczoną symbolem KP.

2. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego sposobu zagospodarowania.

§ 7. Obsługa komunikacyjna

 1. Obsługę komunikacyjną zapewnia się poprzez drogi wydzielone w zmienianym planie
  i oznaczone jako 6 KX, 40 KL, 41 KL, 42 KL, 46 KD.
 2. Obsługę parkingową należy zapewnić poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych na terenie własnej nieruchomości lub na terenach sąsiednich.

§ 8. Infrastruktura techniczna

 1. Obsługę techniczną obszaru objętego zmianą planu zapewnia się poprzez wykorzystanie istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z możliwością ich:

  1. modernizacji w przypadku złego stanu technicznego lub niewystarczających parametrów,

  2. rozbudowy, jeżeli istniejące urządzenia i sieci nie są wystarczające dla planowanego sposobu zagospodarowania.

 2. Należy rozdzielić kanalizację ogólnospławną na kanalizację deszczową i sanitarną.

3. Istniejąca na terenie objętym zmienianym planem infrastruktura techniczna łączy się
z infrastrukturą położoną w ulicy gen.J.Hallera i dalej w ulicy Wojska Polskiego.

4. Należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej niskiego napięcia poprzez podłączenie się do stacji transformatorowej, która jest zasilana linią średniego napięcia z GPZ Przechowo.

5. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

 1. Teren objęty niniejszym planem jest położony w strefie “B” ochrony konserwatorskiej.
 2. Nakaz uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków przebudowy, zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków, w szczególności projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 10. Wprowadza się zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych poszczególnych terenów objętych zmianą planu.

Rozdział 2

Ustalenie szczegółowe

§ 11. 1. Z terenu oznaczonego na rysunku zmienianego planu symbolem 5 MW, U, A wydziela się teren o symbolu 62 KP.

2. Teren oznaczony na rysunku zmienianego planu symbolem 17 UH otrzymuje oznaczenie 17MW.

3. Teren oznaczony na rysunku zmienianego planu symbolem 35 US/UO otrzymuje oznaczenie 35 U/UH/S-MW.

§ 12. Ustalenia dla terenu 62 KP

W § 5 zmienianego planu dopisuje się punkt 57 o następującej treści:

“57) Teren 62KP przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, teren parkingu dla samochodów osobowych:

  1. Dostępność komunikacyjna z terenów 6 KX, 40 KL.

  2. Wymaga się maksymalnego zachowania zieleni wysokiej. Wycinka drzew
   i krzewów tylko za zgodą właściwego organu.

  3. Należy zachować minimum 20% powierzchni działki jako biologicznie czynną.

  4. Dostępność do sieci elektroenergetycznej z transformatora w terenie 61 EE.

  5. Wody deszczowe z terenu parkingu należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej (przejściowo do kanalizacji ogólnospławnej), po uprzednim oczyszczeniu
   w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych.”

§ 13. Ustalenia dla terenu 17 MW

W § 5 zmienianego planu punkt 14 otrzymuje brzmienie:

“14) 17 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

 1. Adaptuje się istniejący obiekt. Zakaz rozbudowy i nadbudowy.
 2. Pomieszczenia obiektu należy przystosować do nowej funkcji.
 3. Zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny.
 4. Dostępność do infrastruktury technicznej z istniejących lub projektowanych przyłączy.
 5. Dostępność komunikacyjna z ulic w terenach 41 KL i 42 KL.
 6. Zachować istniejącą zieleń wysoką.”

§ 14. Ustalenia dla terenu 35 U/UH/S-MW

W § 5 zmienianego planu punkt 31 otrzymuje brzmienie:

“31) 35 U/UH/S-MW – teren o funkcjach podstawowych: usług nieuciążliwych, handlowej, składowej oraz funkcji uzupełniającej - mieszkaniowej wielorodzinnej:

 1. Adaptuje się istniejący obiekt – halę sportową. Zakaz rozbudowy i nadbudowy.
 2. Pomieszczenia obiektu należy przystosować do nowej funkcji.
 3. W przypadku realizacji funkcji handlowej pomieszczenia byłej hali sportowej przeznaczyć na salę sprzedażową o maksymalnej powierzchni 800 m2.
 4. Zapewnić minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej w przypadku funkcji niemieszkalnej oraz minimum 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny.
 5. Dostępność do infrastruktury technicznej z istniejących lub projektowanych przyłączy.
 6. Dostępność komunikacyjna z ulicy w terenie 46 KD.
 7. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.”

Dział III

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 16. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 17. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 19. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką
i Chmielniki w mieście Świeciu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 474/02 z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, poz. 2474).

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami zatwierdzonego uchwałą Nr 474/02 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 26 września 2002r. i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – pomorskiego Nr 122 poz. 2473 z dnia 30 października 2002r
. zostały wprowadzone zmiany przeznaczenia terenów, na które zostały złożone wnioski właścicieli terenów i obiektów, dla których dotychczasowe przeznaczenie uniemożliwiało przeprowadzenie adaptacji oraz dalszą eksploatację zgodnie z oczekiwaniami właścicieli:

 • teren oznaczony jednostką bilansową 17UH w dotychczasowym planie jako tereny usług
  i handlu /tzw. była stołówka/ zmienia się na tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i oznaczone są jednostką bilansową 17 MW.

 • Teren oznaczony jednostką bilansową 25 US, UO w dotychczasowym planie jako tereny usług sportowych i oświatowych /tzw. była hala sportowa/ zmienia się na tereny usług, handlu, składów wraz z zabudową mieszkaniową i oznaczone są jednostką bilansową 35U/UH/S/MW.

 • Z terenu oznaczonego jednostką bilansową 5 MW, U, A w dotychczasowym planie wydziela się część terenu pod funkcję komunikacyjną, teren parkingów na samochody osobowe i oznaczony jest jednostką bilansową 62KP.

  Załączniki dostępne są w pokoju nr 9 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 lutego 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 marca 2005, 10:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581