Uchwała Nr 268/05

UCHWAŁA NR 268/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717z póżń. zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 152/03 z dnia 18 września 2003 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie

uchwala się, co następuje

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.

 1. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

 2. Rysunek planu stanowiący załącznik graficzny nr 1 obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie
  z treścią niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu,

 2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 3. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

 4. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

 5. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

2. Ze względu na niewystępowanie ustalenia planu nie określają:

 1. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 2. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  w tym również linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

 3. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

 5. wymagań wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 6. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, górniczych także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 3. Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 4. Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały,

 2. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Do niniejszej uchwały dołącza się:

1) rysunek planu jako załącznik nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenu objętego planem

§ 6. 1.Położenie terenu objętego planem:

  1. obręb geodezyjny Dworzysko,
  2. działka nr 47/3.

2. Na całym terenie objętym planem wprowadza się zakaz zabudowy.

§ 7. Tereny 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL

Tereny 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL, 4 ZL przeznacza się pod zalesienie.

§ 8. Tereny 5 R, 6 R, 7 R

Tereny 5 R, 6 R, 7 R pozostawia się w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu

§ 9. Teren 8 EE, 9 EE, 10 EE

 1. Tereny 8 EE, 9 EE, 10 EE przeznacza się pod linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 i 220 kV wraz ze strefami ochronnymi.
 2. Tereny pozostawia się w dotychczasowym, rolniczym użytkowaniu.
 3. Wzdłuż linii należy pozostawić pasy terenu (strefy ochronne) o łącznej szerokości około 13-30 m pozbawione zieleni wysokiej.

 4. Dokładne określenie szerokości w/w stref ochronnych nastąpi na etapie zalesiania
  z uwzględnieniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych.

§ 10. Teren 11 G

1. Teren 11 G przeznacza się pod istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną o szerokości 30 m.

2. Teren pozostawia się w dotychczasowym, rolniczym użytkowaniu.

3. W strefie ochronnej nie wolno urządzać składowisk materiałów oraz postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego.

4. Pas o szerokości 6 m (po 3 m od osi gazociągu) powinien być wolny od drzew i krzewów.

5. Dopuszcza się realizację innej infrastruktury technicznej.

6. Gazociąg należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 13. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Część działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko przeznacza się pod zalesienie, natomiast część pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym. Są to grunty
o niskiej klasie bonitacyjnej i przeznaczenie ich części pod zalesienie jest w pełni uzasadnione i zgodne z oczekiwaniem właściciela gruntu.

Załączniki dostępne są w pokoju nr 9 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 lutego 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 marca 2005, 10:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1906