Uchwała Nr 267/05

UCHWAŁA NR 267/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408
z późn. zmianam
i),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Nie wyraża się pozytywnej opinii do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świeciu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Według stanowiska Zarządu Powiatu Świeckiego, likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu umożliwi obsługę jego zadłużenia, które wynosi ponad 20 milionów złotych.

Działalność medyczna likwidowanego SP ZOZ będzie kontynuowana przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Nowy Szpital”. Po zakończeniu procesu likwidacji niespłacone zobowiązania przejmie Powiat Świecki. Zarząd Powiatu przewiduje na ten cel dofinansowanie ze środków uzyskanych z emisji obligacji, z dochodów własnych powiatu,
z nadwyżek budżetowych oraz dzierżawy majątku szpitala.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 lutego 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 marca 2005, 10:11:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1843