Uchwała Nr 265/05

UCHWAŁA NR 265/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

                                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami), w nawiązaniu do § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, Punkcie Usług Opiekuńczych i Schronisku dla Bezdomnych najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 800 zł (słownie: osiemset złotych).

§ 2. 1. Wartość jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa się w wysokości 4,3 zł (słownie: cztery złote trzydzieści groszy).

2. Ustalić, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 305/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników za
trudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 265/05
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 24 lutego 2005 r.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria

zaszeregowania

Liczba punktów

800 + dolna x 4,3

800 + górna x 4,3

I

Najn.wyn.-20

800

886

II

21-35

890

951

III

36-50

955

1015

IV

51-65

1019

1080

V

66-80

1084

1144

VI

81-95

1148

1209

VII

96-110

1213

1273

VIII

111-125

1277

1338

IX

126-140

1342

1402

X

141-160

1406

1488

XI

161-180

1492

1574

XII

181-200

1578

1660

XIII

201-220

1664

1746

XIV

221-240

1750

1832

XV

241-260

1836

1918

XVI

261-280

1922

2004

XVII

281-300

2008

2090

XVIII

301-320

2094

2176

XIX

321-340

2180

2262

XX

341-365

2266

2370

XXI

366-390

2374

2477

Uzasadnienie

W związku z waloryzacją płac pracowników samorządowych i koniecznością uaktualnienia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, należało ustalić przez Radę Gminy najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 lutego 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 marca 2005, 10:00:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911