Uchwała Nr 7/02

Uchwala Nr 7/ 02

R a d y  M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 05 grudnia 2002r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia z 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DZ. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami )

R a d a   M i e j s k a

uchwala :

Ustalić stawki podatkowe podatku od nieruchomości w następującychwysokościach:

1. Od l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,37 zł.
2. Od l m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
    gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -7,82 zł.
3. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością  
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na
potrzeby  bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych  
zajętych na prowadzenie działalności -16,50 zł z wyjątkiem:
a) od 1 m2 powierzchni zajętych na produkcję i usługi budowlane -14,40 zł;
b) od 1m2 powierzchni zajętych na prowadzenie usług w zakresie krawiectwa, szewstwa, 
kowalstwa, rymarstwa, introligatorstwa, kaletnictwa, kominiarstwa - 12,00 zł;
c)od l m2 powierzchni zajętych na turystykę, wypoczynek i rekreację - 5,00 zł;
4.Od l m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w    
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł.
5.Od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych -1,50 zł.

6.Od l m2 powierzchni użytkowej garaży, za wyjątkiem usytuowanych w budynkach mieszkalnych 
- 4,80 zł.
7.Od l m2 powierzchni użytkowej w budynkach letniskowych - 5,70 zł.
8.Od l m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych - 5,60 zł.
9.Od l m2 powierzchni w budynkach wykorzystywanych na działalność publiczną związaną z
ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, kulturą, sportem ,
turystyką i rekreacją - 1,00 zł.
10.Od budowli - 2 % ich wartości.
11.Od gruntów:
a)związanych  z prowadzeniem   działalności  gospodarczej, bez względu na sposób
          zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,55 zł od l m2 powierzchni;
b)podjeziorami,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych          
          - 3,35 zł od l ha powierzchni;
c)pozostałych - 0,07 zł od l m2 powierzchni

§ 2

1.Zwalnia się z podatku, nieruchomości będące w posiadaniu inwalidów I grupy prowadzących 
samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymujących się wyłącznie z emerytury, renty lub
zasiłku stałego otrzymywanego z opieki społecznej,
2.Powyższe zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub części nieruchomości zajętych na
 działalność gospodarczą.

§3


Ustala się formularz:
1. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r. w brzmieniu przedstawionym w załączniku nr 1.
2. informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r. w brzmieniu przedstawionym w zał. załączniku nr 2.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od l stycznia 2003r.


§6


Traci moc uchwała Nr 381/01 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2002.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                   R a d y  M i e j s k i e j
                                                                                          Jerzy Wójcik


U z a s a d n i e n i e :

Podatek od  nieruchomości jest w 100% należnością gminy i wpływy uzyskane z tego podatku stanowią corocznie około 30% planu dochodów.
Zmiana do ustawy dała gminom możliwość zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości
z uwzględnieniem: lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wprowadzenie innych, kryteriów.
Korzystając z możliwości wynikającej z ustawy, proponuje się wprowadzenie nowych rodzajów stawek, uwzględniając sposób wykorzystywania nieruchomości.
Jednocześnie zgodnie z ustawą zlikwidowane zostały stawki podatkowe i zwolnienia podmiotowe.
Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości, wprowadzone odrębną uchwałą, utrzymane są w/g dotychczasowych zasad.
Zgodnie z postanowieniami ustawy ustala się treść formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w 2003 roku dla osób prawnych i informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok dla osób fizycznych.
W załączniku nr 3 przedstawia się tabelę stawek podatku od nieruchomości w roku 2002 oraz proponowane na 2003r. w układzie:
- wysokość stawki w/g Rozporządzenia Ministra Finansów w 2002r.
- wysokość stawki w/g Uchwały Rady Miejskiej w 2002r.
- wysokość stawki na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2003.
- wysokość stawki proponowanej do Uchwały Rady Miejskiej w 2003r.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 10:21:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2231