Uchwała Nr 261/05

UCHWAŁA Nr 261/05

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Świecie ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2002 r. Nr 38, poz. 707),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2005 rok stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

W związku z § 30 ust 1 Statutu Gminy Świecie – sesje Rady Miejskiej zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady.

Plan pracy na 2005 rok Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 261/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 stycznia 2005r.

 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

NA 2005 ROK

  1. Zagadnienia i terminy.

XXVI Sesja m-c styczeń

1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.

2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

XXVII Sesja m-c luty

1. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.

2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

3. Informacja na temat zmian związanych z przekształceniem ZGM.

XXVIII Sesja m-c marzec

1. Informacja prezesa Zarządu M-GM OSP po odbytych zebraniach sprawozdawczych.

2. Projekty innych uchwal wymagających akceptacji Rady.

3. Informacja o działalności Inkubatora Przedsiębiorczości i Funduszu Poręczeń Kredytowych.

4. Stan bezpieczeństwa w Gminie Świecie.

XXIX Sesja m-c kwiecień

1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2004.

3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

4. Informacja o aktualnej sytuacji z Zakładzie Energetyki Cieplnej
po sezonie grzewczym.

XXX Sesja m-c maj

  1. Uroczysta Sesja z okazji 15 – stej rocznicy Dnia Samorządu
    z udziałem zaproszonych gości.

XXXI Sesja m-c czerwiec

1. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

2. Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Gminy

3. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej głównie w zakresie realizacji programu reintegracji społecznej i zawodowej.

XXXII Sesja m-c sierpień

1. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu Gminy za l półrocze 2005roku.

2. Przyjęcie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi.

3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

XXXIII Sesja m-c wrzesień

1. Lokalne inicjatywy ograniczania bezrobocia.

2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

3. Informacja o gospodarce odpadami na terenie Gminy Świecie-

realizacja uchwał w tym zakresie.

4.Przedstawienie wyników końcowych egzaminów w Szkołach Podstawowych
i Gimnazjalnych Gminy Świecie.

XXXIV Sesja m-c październik

    1. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.
    2. Sytuacja w zakresie lecznictwa i opieki zdrowotnej ze sprawozdaniem z Miejsko – Gminnej Przychodni i lecznictwa zamkniętego

3. Funkcjonowanie spółki “Florencja”- informacja na temat działalności.

XXXV Sesja_m-c listopad

1. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji za miniony rok.

2. Sprawozdanie przewodniczącego Rady za miniony rok.

3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

4. Wkład organizacji pozarządowych w realizację ważnych zadań społecznych
i publicznych w naszej gminie.

XXXVI Sesja m-c grudzień

1. Przyjęcie budżetu Gminy Świecie na 2006 rok.

2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

 

II. Działalność komisji Rady Miejskiej zgodna z planami pracy oraz przyjętym planem pracy Rady Miejskiej na 2005 rok.

III. Posiedzenia z przewodniczącymi komisji i wiceprzewodniczącym Rady
oraz przewodniczącymi Klubów Radnych – w miarę potrzeb nie mniej niż raz w kwartale w celu omówienia spraw wynikających poza przyjętym planem pracy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 stycznia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (2 lutego 2005, 15:12:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1995