Uchwała Nr 252/04

UCHWAŁA NR 252/2004

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

Z DNIA 30 GRUDNIA 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04
z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2004:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,

- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,

- Uchwałą Nr 237/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004r.,

- Uchwałą Nr 243/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.

- Zarządzeniem Nr 793/04 Burmistrza Świecia z dnia 15 października 2004r.

- Zarządzeniem Nr 814/04 Burmistrza Świecia z dnia 10 listopada 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę –358.295,-zł, plan po zmianach wynosi

58.860.848,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę –358.295,-zł, plan po zmianach wynosi

60.184.848,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej - przychody i wydatki zakładów budżetowych
i środków specjalnych na rok 2004, zgodnie z załączni
kiem Nr 4 do niniejszej uchwały
oraz w załączniku Nr 8 do uchwały Budżetowej – Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia dodatkowych środków, obniżenia planu o środki zewnętrzne z SAPARD-u, które wpłyną w roku następnym
oraz bieżących zmian wynikających z analizy budżetu.

Część subwencji ogólnej zwiększona została ze środków rezerwy o kwotę 148.701,- zł
(rozdz. 75801).

Otrzymaliśmy odszkodowanie za kradzież komputera w Przedszkolu w kwocie 1.743,- zł (rozdz. 80104), które wprowadza się do dochodów i przeznacza po stronie wydatków na zakup nowego sprzętu.

Otrzymaliśmy z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na podstawie podpisanego porozumienia
o dofinansowanie środki w wysokości 3.500,- zł (rozdz. 85295) na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-u, które zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z celem.

Zmniejszyliśmy o kwotę 512.239,- zł (rozdz. 90001) środki zaplanowane z programu SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo – Czaple – Wiąg w związku z tym, że środki te wpłyną w roku 2005 i zostaną wprowadzone do budżetu na przyszły rok.

W planie wydatków poza zmianami opisanymi powyżej rozdysponowuje się kwotę
148.701,- zł na następujące zadania:

 • 12.681,- zł (rozdz. 75095) – na odprowadzenie podatku vat w związku ze wzrostem dochodów opodatkowanych;

 • 50,- zł (rozdz. 85121) – brakująca kwota na “Modernizację Przychodni w Grucznie”;

 • 50.100,- zł (rozdz. 90001) – na budowę kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo
  – Czaple – Wiąg. Po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu aneksu do umowy
  z SAPARD-u o niefinansowanie VAT jest to kwota, która zabezpieczy pełen koszt zadania;

 • 1.830,- zł (rozdz. 90015) – na budowę oświetlenia ul. Wyspiańskiego w związku
  z kosztem opłaty przyłączeniowej;

 • 1.000,- zł (rozdz. 90095) – na Strefę Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II brakująca kwota na wykupy gruntów.

 • 83.040,- zł (rozdz. 90095) na Strefę Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Świeciu.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach planu wydatków Rady Sołeckiej w Grucznie zmniejszając o 300,- zł (rozdz. 60095) i zwiększając o tę kwotę wydatki na bieżące utrzymanie świetlic (rozdz. 75095).

W związku z oszczędnościami w tegorocznym budżecie Ośrodka Opieki Społecznej związanymi z niższym od planowanego kosztem rezerwacji miejsc w MOO w Pruszczu oraz bieżącymi oszczędnościami w utrzymaniu Ośrodka proponuje się przeznaczyć kwotę
19.000,- zł (rozdz. 85219) na zakup nowego serwera i oprogramowania do sprawnej pracy
w systemie “POMOST”.

W planie finansowym OKSiR-u w sporcie zaplanowana była wymiana instalacji c.o.
w budynku Klubu WDA. Ze względu na koszt zadania procedurę przetargową oraz prowadzenie zadania przejął Wydział Inwestycyjny w związku z tym zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł dotacją na sport (rozdz. 92605) przenosząc tę kwotę na realizację tego zadania bezpośrednio z budżetu (rozdz. 92601).

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Świeciu przenosi się między paragrafami kwotę 1.000,- zł przeznaczając ją na zakup farb do pomalowania pomieszczeń Ośrodka przez słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w czynie społecznym.

Ponadto zwiększa się o kwotę 38.491,- zł przychody środków specjalnych w szkołach.
W związku z wyższymi wpłatami za obiady oraz dotacją otrzymaną z Frantschacha w wysokości 25.000,- zł na przygotowanie pomieszczeń na kuchnię w SP Nr 5.

Załączniki (10kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Miejkska w Świeciu (30 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1537