Uchwała nr 260/04

UCHWAŁA NR 260/04

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 117 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Ustalić stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2005 dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, w wysokości 12,29 zł na m2 powierzchni administrowanych budynków komunalnych z przeznaczeniem na wykonanie remontów
w tych budynkach

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2005 zaplanowana została dotacja dla ZGM-u na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych w wysokości 765.000 zł.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje konieczność ustalenia corocznie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Kalkulacja stawki przeprowadzona została na bazie powierzchni budynków komunalnych administrowanych przez ZGM wg stanu na dzień 31.11.2004r. oraz kwoty przeznaczonej na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych.

Nakłady remontowe planowane przez ZGM w roku 2005 w budynkach komunalnych, wynoszą łącznie 1.125.000,- zł w tym z dotacji celowej 765.000,- zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami komunalnymi o łącznej powierzchni 62.250 m2, która została przyjęta do wyliczenia stawki dotacji przedmiotowej.

Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że w roku 2005 na m2 zostaną poniesione przez ZGM nakłady remontowe na budynki komunalne w łącznej wysokości 18,23 zł na m2 w tym kalkulowana stawka ze środków dotacji wyniesie 12,29zł na m2, co stanowi 67,42% łącznych wydatków poczynionych na remonty budynków komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Świeciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 grudnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (26 stycznia 2005, 09:28:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2093